Son yıllarda küresel e-ticaretin hız kazanması ve döviz kazanma isteği yurt dışında hizmet veren online pazar yerlerinde satışa olan talebi ciddi düzeyde artırmıştır. Bu kapsamda, küresel teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm ile birlikte ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2022 Ağustos ayında ilk defa sunulan E-İhracat Desteklerine ilişkin olarak ihracatçılarımızın bu değişime en verimli şekilde entegrasyonlarını sağlamak ve sektöre yön vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ülke toplam ihracatı içindeki payının %1,5‘ten %10‘a çıkarılmasını önceliklemiştir. 

Bakanlıkça hazırlanan “E-İhracat Destek Paketi” ile firmaların, KOBİ’lerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanma, Türk ürün ve markalarını online ortamda sergileme ve tanıtım harcamalarına ve e-ihracat ekosisteminin tamamını kapsayacak şekilde yurt dışı siparişlerinin hızlı teslimatını sağlama konularında destek sunulmaktadır. Ayrıca, firmaların e-ihracat gerçekleştirmelerini sağlayacak “E-İhracat Konsorsiyumları” ve “Türkiye E-İhracat Platformu”nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderler de desteklenecektir. 

Bu çerçevede e-ihracat yapan hak sahibi firmalarımızın (Şirketler, B2B Platformları, E-İhracat Konsorsiyumları, Pazaryerleri, Perakende E-Ticaret Siteleri) ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde desteklenmektedir; 

1. Pazara Giriş Rapor Desteği 

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 2.714.000 TL’ye kadar desteklenir. 

2. Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği 

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; incelemeci kuruluşa yapılan ve tasdik edilen ön onayı takiben; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında ve her pazaryeri için 3 yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL’yi geçemez. 

 

3. E-ihracat Tanıtım Desteği 

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği’ndeki tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.239.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 27.149.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.248.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 54.298.000 TL’yi geçemez. 

4. Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği 

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenir. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 27.149.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL’ yi geçemez. 

5. Yurt Dışı Depo Kira Desteği 

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 9.049.000 TL’ye kadar desteklenir. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir. 

6. Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon Desteği 

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 361.000 TL’ye kadar desteklenir. 

7. Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği 

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 5.429.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 2.714.000 TL’ye kadar desteklenir. 

8. Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği 

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 1.357.000 TL’ yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 5.429.000 TL’yi geçemez. 

İhracatçılarımızın ve üreticilerimizin dünya ticaretindeki yerini daha etkin bir şekilde genişletmek ve sınır ötesi ticari hayatta rekabet düzeyini korumak ve geliştirmek amacıyla ülkemizin ihracat faaliyetlerinin desteklenmesinde e-ihracatın rolü güçlenmeye ve gelişmeye devam edecektir.