Voytes, Türkiye'de büyüme ve ölçeklenme hedefiyle yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara, yatırımlarına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde uçtan-uca tüm ihtiyaçlarının göz önüne alınarak proje bazında analizi gerçekleştirilen ve azami faydadan yararlanmalarını sağlayan Yatırım Teşvik Danışmanlığı hizmetini sunar.

Voytes Yatırım Teşvik Danışmanlığı, yatırımcıların Yatırım Teşvik uygulamaları açısından ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerin tek noktadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlayan hizmetlerin bütünüdür. Danışmanlık kapsamında; yatırımcıların Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanabilmesi için gerekli olan Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun yapılması, belge yürütme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, takip edilmesi, raporlanması ve belge kapama faaliyetleri gerçekleştirilir.

HİZMET KAPSAMI

1.Yatırım Teşvik Analizi

Yatırım konusuna uygun US-97 kodunun belirlenerek firmanın yatırım planının incelenmesi, mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ve en avantajlı teşvik modelinin belirlenmesi.
US-97 Ulusal Faaliyet Ürün Sınıflandırması: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın endüstri faaliyet alanlarını ulusal ölçekte sınıflandırdığı bir kod sistemidir.

2.Yatırım Teşvik Belgesi’nin Alınması

*E-TUYS sistemi yetkilendirme başvurusu işlemlerinin yapılması ve onaylatılması,
*E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecek Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için planlanan yatırımın iş akış şemasının ve projenin detaylı anlatımının hazırlanması,
*Yatırımın nevinin belirlenmesi (Komple yeni, Tevzi, Modernizasyon, Ürün Çeşitlendirme yatırımı)
*Yatırımın kapasitesinin belirlenmesi, sisteme girilmesi (yatırım bittikten sonra kapasite raporu ile uyum süreci planlanarak takip raporu oluşturulması,)
*Yatırım kapsamında işe alınacak ilave istihdam rakamlarının en çok avantaj sağlayacak şekilde belirlenmesi ve sisteme girilmesi,
*Yerli ve İthal listeye girecek ekipmanlar, teçhizatlar, yazılımlar vb. alımların E-TUYS sistemi detaylarına göre girilerek oluşturulması,
*Bina İnşaat Yatırımlarının içerisinde var olan tesisat, ekipman ve cihazların ayrıştırılarak KDV’siz alımının sağlanması için Yerli ve İthal Listeye uygunluğunun analiz edilmesi ve listelere eklenmesi,
*Yatırım Teşvik Belgesin müracaatının tamamlanıp E-TUYS üzerinden başvurusunun E-İMZA ile yapılması,
*Onaylanan Yatırım teşvik belgesi bilgilerinin doküman haline getirilmesi ve firma ile paylaşılması.

3.Yatırım Teşvik Belgesi Uygulama-Yürütme Danışmanlığı

*Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra KDV İstisnası izni için bağlı vergi dairesine bildirimin yapılması ve onayının takip edilmesi
*Yatırım süresi boyunca Teşvik belgesinde ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan uygun revize işlemlerinin yapılması ve yeni revizelerin versiyonlar halinde takip edilmesi için gerekli takip sisteminin oluşturulması,
*Yerli Listede olan yurtiçi alımlarda her fatura ve her kalem için Gerçekleştirme İşlemlerinin Yapılarak Tedarikçilerin Fatura kesme işlemlerinin yönetilmesi,
*İthal listedeki ürünlerin proformaları üzerinden GTİP ve TPSID numaralarının kontrolü yapılarak gümrük beyanname işlemleri için IP kodunun oluşturulması ve Gümrükleme işlemleri ile eş zamanlı yürütülmesi ile beyanname ve faturaların takip edilmesi,
*İthal ve Yerli listede olan tüm alımların yevmiye kayıtları, faturaları ve Xml. dosyaları ile faturalarını E-TUYS sistemine girişlerinin yapılması,
*Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan kredilerin faiz veya kâr payı indirimi kapsamında yararlanabilmesi için gerekli başvuru dokümanlarının oluşturulması ve dönemler halinde bankaların bunu geri aldığının takip edilmesi ve raporlanması,
*3 aylık dönemler halinde teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım kalemlerinin tablosu oluşturularak, kurumlar vergisi indirimi için Mali Departmanlar için paylaşılması,
*Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan tüm satın alma sözleşmelerin yatırım teşvik belgesi kapsamında damga vergisi istisnasından faydalandırılması için bilgilendirilmesi ve gerekli istisnanın kullanılması için yönlendirilmesi,
*Yatırımın yapılacağı yerin bina İnşaatı ile ilgili ödenecek vergi, resim, harçların yatırım teşvik mevzuatının uygun olduğu şekilde istisnalardan yararlandırılması için bilgilendirilmesi ve yararlanılması için gerekli dokümanların hazırlanması için firmanın yönlendirilmesi,
*Yatırım süreci boyunca, teşvik, gümrük ve KDV mevzuatları uyarınca teşvik kapsamında karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık desteği sağlanması.
*YTB kapsamında gerçekleştirilen alımların ve yatırım sürecindeki operasyonların mevzuata uygunluğu konusunun kontrol edilerek firmanın olası cezai yaptırımlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi.

4.Yatırım Teşvik Belgesi’nin Kapatılması

*Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım tamamlandıktan sonra gerçekleşen yatırım harcamalarının teşvik belgesi makine ekipman listeleri ile karşılaştırmalarının yapılarak kontrol edilmesi ve Gerçekleşen Yatırımın tutarı hesaplanarak teşvik kapatma analizinin yapılması,
*Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklı Makine Teçhizat Listelerine göre yapılan satın alma ve bina-inşaat ve diğer harcamalara ilişkin faturalar ve yevmiye madde kayıtlarının karşılaştırmalarının yapılması ve vize hazırlık tablolarına işlenmesi,
*Yurt Dışı Kaynaklı Makine-Teçhizatlar ’a ait gümrük beyannameleri, faturaları ve yevmiye madde numaralarının firmadan istenerek ve vize hazırlık tablolarına işlenmesi,
*Faiz desteği, kur farkı vb. haklardan yararlanmış olan Teşvik Belgelerinin YMM raporu ile kapatılması gerekliği doğrultusunda; YMM raporu işlemleri başlatılması ve raporun hazırlanması için bilgi, belge, doküman aktarılması ve takibinin yapılması,
*Tüm yatırım teşvik belgesi kapatma evrakları ve dosyası hazırlanarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaatın yapılarak takip edilmesi,
*Teşvik kapatma işlemleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının ziyareti öncesinde firma ile kontrol ve hazırlık toplantısı yapılarak denetim sürecinin tamamlanması.

5.Yatırım Teşvik Belgesi Kapama İşlemi Sonrası Takip Süreci

*Yatırım Teşvik kapatma işlemi tamamlandıktan sonra Yatırım Teşvik kapsamında SGK indirimleri için teşvik belgesi alındıktan sonra işe alınan ilave personel tespiti yapılır ve bu kişiler için SGK İşveren payı indirimi alınabilmesi için SGK müracaat dosyası hazırlanır.
*SGK sisteminden teşvik kapsamında işe alınan personel için otomatik indirim yapılabilmesi için sistemde gerekli kodların tanımlanmasının takip edilmesi,
*SGK İşveren Payı İndirimlerinin ortalamanın altında kalıp kalmadığının analizinin yapılması ve yararlanılacak süre boyunca ortalamanın altında kalıp kalmadığının takip edilebilmesi için gerekli raporlama sisteminin kurulması,
*SGK İşveren Payı İndirimlerinin verilen kişi sayısını, teşvik oranını ve son yararlanılabilecek tarihi takip edebilmek için kişi bazında, yıl bazında ve yararlanma oranı bazında takip edebilmek için takip raporlama sisteminin kurulması.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Genel yatırım teşvikleri

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları içerir. 

Minimum sabit yatırım tutarı yatırım yerine göre 1.500.000 TL ile 3.000.000 TL arasındadır. 

Destek Başlıkları: 

 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how harcamaları için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
Bölgesel yatırım teşvikleri

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. 

Minimum sabit yatırım tutarı, yatırım yeri ve sektöre bağlı olarak 1.500.000 TL ile 4.000.000 TL arasındadır.  

Destek Başlıkları: 

 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how harcamaları için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
 • Yatırım harcamalarında yatırım yerine göre Kurumlar Vergisi İndirimi: İndirim oranı %50-90, Yatırıma katkı oranı %15-55  
 • Yatırım yerine göre 2-12 yıl SGK İşveren Hissesi Desteği (6. Bölgede 10 yıl süreyle uygulanır) 
 • Yatırım yerine göre 1 ile 1,8 milyon TL arasında Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde geçerlidir) 
 • 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede geçerlidir) 
 • 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede geçerlidir) 
 • Yatırım Yeri Tahsisi 
Orta yüksek teknoloji yatırım teşvikleri

OECD tanımına göre orta-yüksek teknoloji tanımına giren yatırım konularının 4. Bölge destekleri ile desteklenmesidir. 

Minimum sabit yatırım tutarı yatırım yeri ve sektöre bağlı olarak 1.500.000 TL ile 4.000.000 TL arasındadır.  

Destek Başlıkları: 

 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
 • Yatırım harcamalarında Kurumlar Vergisi İndirimi: İndirim oranı %70, Yatırıma katkı oranı %30  
 • 6 yıl veya yatırıma katkı oranının % 25’i düzeyinde SGK İşveren Hissesi Desteği  
 • 1,2 milyon TL’ye kadar Faiz İndirimi Desteği  
 • Yatırım Yeri Tahsisi 
Yüksek teknoloji öncelikli yatırım teşvikleri

Bakanlıkça belirlenmiş olan Öncelikli Yatırım Konuları’nın 5. Bölge destekleri ile desteklenmesidir. 

Minimum sabit yatırım tutarı, yatırım yeri ve sektöre bağlı olarak 1.500.000 TL ile 4.000.000 TL arasındadır. 

Destek Başlıkları: 

 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
 • Kurumlar Vergisi İndirimi: İndirim oranı (%80), Yatırıma katkı oranı (%40)  
 • 7 yıl veya yatırıma katkı oranının % 35’i düzeyinde SGK İşveren Hissesi Desteği  
 • 1,4 milyon TL’ye kadar Faiz İndirimi Desteği  
 • Yatırım Yeri Tahsisi 
Stratejik yatırım teşvikleri

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek ve aşağıdaki şartları karşılayan yatırımların stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmesidir. 

 • Minimum yatırım tutarı 50 Milyon TL 
 • Ürünün yerli üretim kapasitesinin ithalat hacminden az olması 
 • Üretimde %40 yerli katma değer 
 • Son bir yılda ithalat değeri en az 50 milyon ABD doları olan ürün 

Destek Başlıkları: 

 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
 • Kurumlar Vergisi İndirimi: İndirim oranı (%90), Yatırıma katkı oranı (%50)  
 • 7 yıl veya yatırıma katkı oranının % 15’i düzeyinde SGK İşveren Hissesi Desteği (6. Bölgede 10 yıl süreyle uygulanır) 
 • Sabit yatırım tutarının %10 onunu aşmamak kaydıyla 75 milyon TL’ye kadar Faiz İndirimi Desteği  
 • 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için KDV iadesi desteği 
 • Yatırım Yeri Tahsisi 
Proje bazlı yatırım teşvikleri

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek; 

 • Arz güvenliğini sağlayabilecek, 
 • Dışa bağımlılığı azaltabilecek, 
 • Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek, 
 • Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek, 

  Asgari 1 milyar TL üzerindeki yatırım projelerinin proje-bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir. 

Destek Başlıkları:

 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği 
 • 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği 
 • 10 yıla Kadar Enerji Harcamalarının %50'sine Kadar Enerji Desteği 
 • 10 yıla Kadar Sabit yatırım tutarının azami %80'i Faiz Oranı Desteği 
 • Hibe Desteği 
 • Sermaye Katkısı 
 • Altyapı Desteği 
 • Kamu Alım Garantisi 
 • Yetkilendirme / İzin / Lisans İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
 • Yatırım Yeri Tahsisi 
 • Makine-teçhizat, yazılım ve know-how için KDV İstisnası 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti 
 • İmalat Sanayi ve Turizm yatırımları için bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV istisnası 
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası 
 • 10 yıla kadar SGK İşveren Hissesi Desteği 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Yatırım Teşvik Belgesinin sağladığı ilave destekler:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yatırım Teşvik Belgesi alınarak yapılan yatırımlar için ayrıca; Harç, Damga Vergisi ve inşa edilen binalar için Emlak Vergisi ödemesi yapılmayacaktır. 

 • Harç İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) Bina İnşaat Harcı istisnası ile imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken İmar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir. Bina inşaat harcı ödenmeyecektir. 
 • Sözleşme Damga Vergisi İstisnası: Yatırım teşvik belgesi ile yapacağınız alımlar aşağıdaki konulara göre yapılacak sözleşmeler damga vergisinden istisna olacak ödenmeyecektir.  

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin olarak yatırım teşvik belgeli yatırımlara damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.  

Buna göre:  

 1. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,  
 2. Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,  
 3. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,  
 4. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 
 • Bina Emlak Vergisi İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır. 
 • Arsa-Arazi Emlak Vergisi İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen Arazi ve Arsalar Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.  
 • KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu): Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde de fon kesintisi yapılmaksızın ithalata izin verilmektedir.