MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanalık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 361.000 TL'ye kadar desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ %50 - 361.000 ₺ Proje başına - Şirket başına en fazla 2 proje

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Sanal Ticaret Heyetleri Desteği (iş birliği kuruluşu)

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.809.000 ₺'ye kadar desteklenir. Tanıtım giderleri, sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler ve tercümanlık giderleri, destek kapsamındadır.

Sanal Fuarlara Katılım Desteği (iş birliği kuruluşu)

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.357.000 ₺'ye kadar desteklenir. Sanal fuar kapsamında tanıtım, yazılım ve B2B harcamaları destek kapsamındadır.

Sanal Fuar Organizasyonu (iş birliği kuruluşu)

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler %50 oranında 2.714.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
a- Sanal Ticaret Heyetleri Desteği (iş birliği kuruluşu) % 50 - 1.809.000 ₺/faaliyet
b- Sanal Fuarlara Katılım Desteği (iş birliği kuruluşu) % 50 - 1.357.000 ₺
c- Sanal Fuar Organizasyonu (iş birliği kuruluşu) % 50 - 2.714.000 ₺

 

Fuar Destekleri

Yurtdışında Fuar Düzenlenmesi (Organizatörler için)

Bakanlıkça belirlenen fuarlarda, fuar başına %75 oranında 3.619.000 ₺’ye kadar destek sağlanır. Organizatör tanıtım desteği ve B2B toplantıları destek kapsamındadır.

Diğer fuarlar için destek oranı %50 olup, fuar başına üst limit 1.809.000 ₺’dir.

Yurtdışında Fuarlara Katılım (Firmalar için)

Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlarda destek miktarları katılımcının kiraladığı stant metrekaresi üzerinden hesaplanır. Yurtdışı fuarları destek üst limitleri; genel nitelikli fuarlar için 271.000 TL, sektörel nitelikli fuarlar için 452.000 TL ve prestijli fuarlar için ise 1.357.000 TL'dir.

Yurtiçinde Düzenlenen Fuarlar

Organizatörler için: Yurt Dışı Tanıtım Desteği kapsamında destek miktarı %50 oranında en fazla 2.714.000 ₺’dir. Yurt İçi Tanıtım Desteği kapsamında ise destek miktarı %50 oranında ve en fazla 904.000 ₺’dir.

Firmalar için: Yer kirası ve stant harcamaları masraflarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcılara fuar bazında ödenecek destek tutarı maksimum 144.000 TL’dir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
FUAR DESTEKLERİ
a- Yurtdışında Fuar Düzenlenmesi (Organizatörler İçin )
Bakanlığın Belirlediği Fuarlar %75 - 3.619.000 ₺/fuar
Diğer Fuarlar %50 - 1.809.000 ₺/fuar
b- Yurtdışında Fuarlara Katılım (Firmalar İçin )
Genel Ticaret Fuarları (Milli Katılım) 271.000 ₺ (Destek tutarı : desteğe esas tutar*m2)
Sektörel Fuarlar (Milli/Bireysel Katılım) 452.000 ₺ (Destek tutarı : desteğe esas tutar*m2)
Prestijli Fuarlar (Milli/Bireysel Katılım) 1.357.000 ₺ (Destek tutarı : desteğe esas tutar*m2)
c- Yurtiçinde Düzenlenen Fuarlar
Yurt Dışı Tanıtım Desteği (Organizatörler İçin) %50 - 2.714.000 ₺ - aynı fuar için en fazla 10 defa faydalanılabilir.
Yurt İçi Tanıtım Desteği (Organizatörler İçin) %50 - 904.000 ₺ - aynı fuar için en fazla 10 defa faydalanılabilir.
Katılımcı Desteği (Firmalar İçin) %50 - 144.000 ₺ - bir yılda en fazla 3 fuar için desteğe başvurulabilir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Şirketlerin, Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri tanımlar.

Şirket başına yıllık en fazla 7.239.000 TL’ye kadar destek verilir.

Desteklenecek kalemler;

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
 • Test/analiz raporu giderleri
 • Zorunlu ruhsatlandırma ve kayıt ücretleri

 

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEKLERİ
a- Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler % 50 - 7.239.000 ₺/yıl

Küresel Tedarik Zinciri Desteği (KTZ)

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, Türkiye'de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamul üretim ve ihracat yetkinliklerini arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır. Ticaret Bakanlığı, söz konusu proje kapsamında; makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurtdışı ofis-depo harcamaları, yurtdışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için %50 oranında ve toplamda 27.149.000 TL’ye kadar destek sunar.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ (KTZ)
a- Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler % 50 - 27.149.000 ₺/proje
b- Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri %50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektör +%5) - 7.239.000 ₺/yıl

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği (Seyahat Desteği)

Ulaşım ve konaklama giderleri seyahat başına %50 oranında 180.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Rapor Satın alma Desteği (sadece iş birliği kuruluşları için)

Sektör raporları, ülke raporları, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler %50 oranında yılda 5.429.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Yurtdışında Yerleşik Şirket/Marka Alımı -Danışmanlık Desteği

Hukuki ve Mali Danışmanlık kapsamındaki giderler %50 oranında yılda 5.429.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirketin yüksek teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 13.574.000 TL'ye çıkabilir.

Yurtdışında İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın alma Danışmanlık Desteği

Hukuki ve Mali Danışmanlık kapsamındaki giderler %50 oranında yılda 13.574.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Yurtdışında İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın alma Kredi Faiz Desteği

Destek üst limiti: 81.447.000 ₺

Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL'ye kadar desteklenir. Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın alma Desteği

Hukuki ve Mali Danışmanlık kapsamındaki giderler %50 oranında yılda 5.429.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın alma Kredi Faiz Desteği

Destek üst limiti: 54.298.000 ₺

Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL'ye kadar desteklenir. Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği (iş birliği kuruluşları için)

Ortak Pazar araştırmaları, Pazar ziyaretleri, yurt duşu fuar ziyaretleri, eşleştirme (B2B) faaliyeti vb. dair ulaşım konaklama, tanıtım, ürün sergileme ünitelerinin kiralanması ve organizasyon giderleri, %50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektörler +%5) oranında 2.714.000 ₺/faaliyet olmak üzere desteklenmektedir.

Sektörel Alım Heyeti Desteği (iş birliği kuruluşları için)

İkili iş görüşmeleri, tesis ziyaretleri, meslek kuruluşu ziyaretlerine dair ulaşım, konaklama, tanıtım, ürün sergileme ünitelerinin kiralanmasına ve organizasyona dair giderler, %50 oranında 2.262.000 ₺/faaliyet olmak üzere desteklenmektedir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEKLERİ
a- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği (Seyahat Desteği) %50 - 180.000 ₺ (seyahat başına)
b- Rapor Satınalma Desteği (sadece iş birliği kuruluşları için) %50 - 5.429.000 ₺/yıl
c- Yurdışında Yerleşik Şirket/Marka Alımı -Danışmanlık Desteği % 50 - 5.429.000 ₺/yıl
d- Yurtdışında İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satınalma Danışmanlık Desteği % 50 - 13.574.000 ₺/yıl
e- Yurtdışında İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satınalma Kredi Faiz Desteği 81.447.000 ₺
f- Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satınalma Desteği %50 - 5.429.000 ₺/yıl
g- Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satınalma Kredi Faiz Desteği 54.298.000 ₺
g- Sektörel Ticaret Heyeti Desteği (iş birliği kuruluşları İçin) % 50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektörler +%5) - 2.714.000 ₺/faaliyet
h- Sektörel Alım Heyeti Desteği (iş birliği kuruluşları İçin ) % 50 - 2.262.000 ₺/faaliyet

Marka / Turquality® Desteği

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk markalaşma programıdır.

Destek kapsamı

 • Markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler
 • Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler
 • Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın karşılanmasını amaçlar.

 

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları 5 yıl süreyle ve %50 oranında desteklenir.

 • Gelişim Yol Haritası x1
 • Tanıtım
 • Fuar
 • Danışmanlık
 • İstihdam - tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi)
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri
 • Depolama Hizmeti ile Birim Kira/Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları
 • Franchise

Marka programı yıllık toplam destek tutarı 90.497.000 ₺, TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı ise 180.995.000 ₺’dir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
MARKA / TURQUALITY® DESTEĞİ %50 - Marka programı için 4 yıl, Turquality programına alınan şirketler için  programda kaldığı süre boyunca,
Gelişim Yol Haritası 4.343.000 ₺ (bir defaya mahsus)
Tanıtım Birlikte markalama (co-branding) faaliyetleri destek kapsamına alındı ve Influencer, web3 tabanlı mağaza gibi kalemler eklenerek tanıtım desteği kapsamı genişletildi.
Fuar Yerinde inceleme ve fuar yerinde inceleme formu uygulamaları kaldırıldı.
Danışmanlık 18.099.000 ₺/yıl
İstihdam - tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi)
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma Şirketler için marka limiti kaldırıldı ve hedef pazardan bağımsız desteklenmeye başlandı.
Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Hedef pazardan bağımsız desteklenmeye başlandı
Depolama Hizmeti ile Birim Kira/Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma Uzun dönemli kiralanmasına karşın belirli dönemlerde ürün sergileme amacıyla kullanılan sergi/teşhir salonu destek kapsamına alındı. Ayrıca paylaşımlı ofislerin üyelik giderleri de kira desteği kapsamına alındı.
Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları
Franchise Franchise desteğinde hedef pazar başına 5 yıl verilecektir.
Marka programı yıllık toplam destek tutarı - 90.497.000
TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı - 180.995.000
        

Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Destekleri

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 3.619.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir (en fazla 25 birim). Kira desteğinden ülke başına en fazla 4 yıl yararlanılabilir. KTZ’nin depo kira desteğinden yararlanan şirketler bu destekten yararlanamazlar.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

  • Birime Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; %50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 4.524.000 TL’ye kadar desteklenir (en fazla 4 yıl).

 • Marka Tesciline Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 7.239.000 TL’ye kadar desteklenir (en fazla 4 yıl).

Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Faaliyetlerinin Desteklenmesi (4 yıl boyunca)

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 1.357.000 TL’ye kadar desteklenir.

Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM DESTEKLERİ
a- Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Şirketler %50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektör +%5) - 3.619.000 ₺ birim/yıl
b- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Birime Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Desteği %50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektör +%5) - 4.524.000 ₺/her bir ülke
Marka Tesciline Bağlı Tanıtım ve Pazarlama Desteği %50 (hedef ülkeler +%20, hedef sektör +%5) - 7.239.000 ₺/her bir ülke
c- Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Faaliyetlerinin  

    Desteklenmesi (4 yıl boyunca)

% 50 (Hedef ülke +%20, Hedef sektör + %5) - 1.357.000 ₺/yıl

 

 

 

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok Kanallı Zincir Mağaza: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarıdır.

Destek kapsamı;

 • Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 1.357.000 TL,
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 3.619.000 TL,
 • Tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 16.289.000 TL,
 • Birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 3.619.000 TL,
 • Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 5.429.000 TL,
 • Franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 3.619.000 TL’ ye kadar,

 

%50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 36.199.000 TL'ye kadar desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ
a- Tanıtım Giderleri %50 (hedef ülkeler +%20) – 16.289.000 ₺/yıllık
b- Birim Kira Giderleri %50 (hedef ülkeler +%20) – 3.619.000 ₺/birim başına yıllık
c- Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri %50 (hedef ülkeler +%20) – 5.429.000 ₺/birim başına
d- Franchise Giderleri %50 (hedef ülkeler +%20) – 3.619.000 ₺/birim başına
e- Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Giderleri %50 (hedef ülkeler +%20) – 3.619.000 ₺/yıllık
f- Yurt Dışı Marka Tescil, Tescil Yenilenmesi ve Korunması %50 (hedef ülkeler +%20) – 1.357.000 ₺/yıllık
Yıllık Toplam Destek Tutarı - 36.199.000

 

Tasarım Desteği

Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 9.047.000 TL'ye kadar desteklenir.

Tasarımcı Şirketler;

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri yıllık en fazla 2.714.500 TL,
 • Yurt dışı birimlerinin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 904.500 TL, brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 1.809.500 TL,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık en fazla 452.000 TL,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yıllık en fazla 1.357.000 TL,
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.809.500 TL,

olmak üzere % 50 oranında desteklenir.

Tasarım ofisleri

Tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri yıllık en fazla 2.171.500 TL,
 • Yurt dışı birimlerinin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 542.500 TL, brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 1.447.500 TL,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık en fazla 542.500 TL,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yıllık en fazla 2.895.500 TL,
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.447.500 TL

olmak üzere % 50 oranında desteklenir.

Tasarım Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım, otomotiv, mücevherat sektörlerinin tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 9.047.000 TL'ye kadar desteklenir.

Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

 • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, %50 oranında olmak üzere, aynı anda en fazla 10 kişi için toplam en fazla 5.429.000 TL tutarında desteklenir.
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplamının %50 oranında, en fazla 2.714.000 TL tutarında desteklenir.
 • Web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 904.000 TL olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.
 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

 

Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

Şirketlerce Alınan Tasarım Hizmetleri (Yabancı tasarımcılardan alınacak tasarım hizmeti de destek kapsamına alınmıştır.)  %50 oranında 5.429.000 ₺/yıl üst limit olmak üzere 5 yıl boyunca desteklenmektedir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
TASARIM DESTEĞİ
a- Tasarımcı Şirket Desteği (Proje Süresi >> 4 Yıl)
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama/Yurt Dışı Fuar Katılımlarına İlişkin Giderler %50 - 2.714.500 ₺/yıl
Yurt Dışı Birim Kira, Kira Danışmanlığı ile Vergi/Resim/Harç Giderleri %50 - 1.809.500 ₺/yıl
Yurt Dışı Birimlerin Konsept Mimari Çalışmaları ve Temel Kurulum/Dekorasyon Giderleri %50 - 904.500 ₺/yıl
Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderleri %50 - 452.000 ₺/yıl
Tasarımcıların/Modelistlerin Brüt Maaş Giderleri %50 - 1.357.000 ₺/yıl
Uluslararası Pazarlarda Rekabet Avantajını Arttırmak Üzere Alınan Danışmanlık Giderleri %50 - 1.809.500 ₺/yıl
Yıllık Toplam Destek Tutarı - 9.047.000
b- Tasarım Ofisi Desteği (Proje Süresi >> 4 Yıl)
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama/Yurt Dışı Fuar Katılımlarına İlişkin Giderler %50 - 2.171.500 ₺/yıl
Yurt Dışı Birim Kira, Kira Danışmanlığı ile Vergi/Resim/Harç Giderleri %50 - 1.447.500 ₺/yıl
Yurt Dışı Birimlerin Konsept Mimari Çalışmaları ve Temel Kurulum/Dekorasyon Giderleri %50 - 542.500 ₺/yıl
Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderleri %50 - 542.500 ₺/yıl
Tasarımcıların/Modelistlerin Brüt Maaş Giderleri %50 - 2.895.000 ₺/yıl
Uluslararası Pazarlarda Rekabet Avantajını Arttırmak Üzere Alınan Danışmanlık Giderleri %50 - 1.447.500 ₺/yıl
Yıllık Toplam Destek Tutarı - 9.047.000
c- Tasarım Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi (Proje Süresi >> 3+2 Yıl)
  Tasarımcı, Modelist ve Mühendis Brüt Maaş Giderleri %50 - 5.429.000 ₺/proje - Aynı anda en fazla 10 personel
  Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri %50 - 2.714.000 ₺/proje
  İnternet Sitesi Üyeliği Giderleri %50 - 904.000 ₺/proje
Proje Toplam Destek Tutarı - 9.047.000
d- Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği (5 Yıl Boyunca)
  Şirketlerce Alınan Tasarım Hizmeti %50 - 5.429.000 ₺/yıl

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Projesi (Ur-Ge)

URGE Projelerinin İşleyişinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilecek Faaliyetlere (İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Tanıtım, Yurt Dışı Pazarlama (Ticaret Heyeti vb.), Sanal Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti Desteği, İstihdam, Konaklama) İlişkin Giderlerin 3 yıl (projenin performansına bağlı olarak +2 yıl) boyunca 7.239.000 ₺/Yıl olmak üzere desteklenmesidir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (UR-GE) - 3+2 Yıl
İhtiyaç Analizi,Eğitim, Danışmanlık,Tanıtım Desteği % 75 - 10.859.000 ₺/proje - Proje süresince (36 ay)
Yurt Dışı Pazarlama (Ticaret Heyeti vb. - En Fazla 10 program) % 75 - 4.524.000 ₺/program
Sanal Yurt Dışı Pazarlama (en fazla 10 program) %75 - 1.447.000 ₺/program
Alım Heyeti Desteği (en fazla 10 program) % 75 - 2.714.000 ₺/program
İstihdam Desteği (iş birliği kuruluşu proje süresince 2 kişi istihdam edilebilir) %75 - Emsal brüt ücret/personel
Kişibaşı Günlük Konaklama Giderleri 7.100 ₺
URGE Projelerinin İşleyişinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilecek Faaliyetlere İlişkin Giderler - 7.239.000 /Yıl

 

 

İhracat Konsorsiyumu Desteği

İhracat konsorsiyumu statüsü alan paydaş şirketlerin; tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine yönelik giderlerin 5 yıl boyunca %50 oranında, en fazla 18.099.000 ₺/yıl olmak üzere desteklenmesidir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ
Tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık, eğitim %50 - 18.099.000 ₺/yıl, 5 yıl boyunca

 

HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ

Hizmet İhracatı Sınıflandırması dahilindeki Eğitim Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların Marka Tescil ve Koruma, Pazara Giriş Belgeleri, Acente Komisyon, Tanıtım Heyeti, Uluslararası Kuruluşlara Üyelik gibi harcamaları belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en 1.202.000 TL ye kadar desteklenir

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri % 60 oranında 3.607.000 TL’ ye kadar desteklenmektedir.

Acente Komisyon Desteği: Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acentelere yapılan ödemelerle ilgili komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

Tanıtım Heyeti Desteği: Firmaların faaliyetlerini veya şirketlerini dış pazardaki aktörlere tanıtılabilmek, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmak, uluslararası rekabet ve ihracat potansiyellerini artırmaları amacı ile iş birliği kuruluşu önderliğinde yurt dışından heyet ağırlama faaliyetleri için katlanılan giderlerin %60 oranında 1.803.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği: Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 30.000 TL tutarında desteklenir.

Akademisyen İstihdamı Desteği: Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 140.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası Sıralama Desteği: Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği: Firmaların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık* en fazla 1.803.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 9.618.000 TL, iş birliği kuruluşları için en fazla 5 yıl boyunca %70 oranında ve yıllık en fazla 12.023.000 TL tutarında desteklenir.

Birim Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.803.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri, ön onay başvurusunun onayını müteakip en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

Rapor Destekleri: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri; ön onay başvurusunun onayını müteakip yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği (iş birliği kuruluşları): İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen Sektörel ticaret heyeti ve Sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri, ön onay başvurusunun onayını müteakip % 70 oranında ve program başına en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği (iş birliği kuruluşları): İş birliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinde katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen sanal fuarlar için katlanılan giderler %70 oranında 2.404.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yarışma ve Etkinlik Desteği: İş birliği kuruluşlarının: İş birliği kuruluşlarının eğitim sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlığın ön onayına müteakip bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 4.809.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %60 (belge/sertifika başına) - 3.607.000 ₺/yıl
Acente Komisyon %60 - 4.809.000 ₺/yıl
Tanıtım Heyeti %60 - 1.803.000 ₺/faaliyet
Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme %60 - 30.000 ₺/aylık brüt maaş
Akademisyen İstihdamı %60 - 140.000 ₺/aylık brüt maaş
Uluslararası Sıralama %60 - 2.404.000 ₺/yıl
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik %60 - 1.803.000 ₺/yıl
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %60 (yararlanıcılar) - 9.618.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşları) - 12.023.000 ₺/yıl
Birim %60 (yararlanıcılar) - 1.803.000 ₺/yıl-birim başına, %70 (iş birliği kuruluşları) - 3.607.000 ₺/yıl-birim başına
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %60 - 360.000 ₺, prestijli etkinlik ise 1.202.000 ₺/etkinlik
Yurt İçi Etkinlik Katılım %60 - 360.000 ₺/etkinlik
Ürün Yerleştirme %60 (yararlanıcılar) - 2.404.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşları) - 4.809.000 ₺/yıl
Rapor %60 (yararlanıcılar) - 2.404.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşları) - 3.607.000 ₺/yıl
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları (iş birliği kuruluşları) %70 - 2.404.000 ₺/program
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) %70 - 2.404.000 ₺/fuar
Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşları-sadece 1 etkinlik) %70 - 4.809.000 ₺/etkinlik
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 2.404.000 /program
c- İstihdam %75 - 36.000 /personel başına aylık brüt maaş

 

FUARCILIK HİZMETLERİ

Hizmet Sektöründe Sınıflandırmasında fuarcılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları için gerekli belge ve katılım giderleri vd. harcamalarına ilişkin giderleri belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Firmalara ait Türkiye’de tescilli bir veya birkaç marka bulunuyorsa dünyanın herhangi bir ülkesinde tescil ettirilmesi ve markanın korunmasına ait giderler %50 oranında 600.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında 1.800.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Birim Desteği: Birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar %50 oranında 1.442.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Bireysel Katılım Desteği: Şirket ve İşbirliği kuruluşlarının belirlenen yurt dışı bireysel etkinlikler listesinde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel katılım giderleri %50 oranında 601.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurtiçindeki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin arttırılması amacıyla fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği: Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışındaki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında 1.803.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Fuar Alanı Yapım Desteği: Uluslararası fuar düzenleyen yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının fuarlara uluslararası katılımcı arttırmak üzere yurt içinde gerçekleştirecekleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen; fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetleri kapsamında kullandıkları Türk Lirası cinsi kredilerde faiz tutarları %40), %50  döviz kredisi faizi desteklenmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Firmaların yurt dışında hizmetinin reklamını yaparak hizmet ticaretini ve marka bilinirliğini artırmak için yaptıkları reklam tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında 3.607.000 TL ‘ye kadar desteklenmektedir.

Ürün Yerleştirme Desteği: Yararlanıcıların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, dizi, animasyon filmi, belgesel ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Sektörel Alım Heyeti Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Sektörel Ticaret Heyeti Desteği: Firmaların ihracatlarının artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülke ekonomisini ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla iş birliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesidir, bu faaliyete ilişkin giderler %50 oranında 1.803.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının fuarcılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderler %50 oranında 2.404.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %50 - 600.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %50 (belge/sertifika başına) - 1.800.000 ₺/yıl
Birim %50 - 1.442.000 ₺/yıl-birim başına
Yurt Dışı Bireysel Katılım %50 - 601.000 ₺/etkinlik
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon %50 - 1.202.000 ₺/fuar
Yurt Dışı Fuar Organizasyon %50 - 1.803.000 ₺/fuar
Fuar Alanı Yapım %40 (TL kredisi faizi), %50 (döviz kredisi faizi) - alınan kredinin faiz tutarı/adet - 16.832.000 ₺/Kredi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %50 - 3.607.000 ₺/yıl
Ürün Yerleştirme %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Sektörel Alım Heyeti %50 - 1.202.000 ₺/heyet
Sektörel Ticaret Heyeti %50 - 1.803.000 ₺/heyet
Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşları) %50 - 2.404.000 ₺/yıl

 

KÜLTÜREL ve YARATICI ENDÜSTRİ HİZMETLERİ

Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ilgili sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren yararlanıcıların korsanla mücadele giderleri vd. harcamalarına ilişkin giderleri belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Firmalara ait Türkiye’de tescilli bir veya birkaç marka bulunuyorsa dünyanın herhangi bir ülkesinde tescil ettirilmesi ve markanın korunmasına ait giderler %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Acente Komisyon Desteği: Yurtdışından yabancı müşteri getirmelerine yönelik yurtdışında veya yurt içinde yerleşik acentelere ödenen komisyon giderler %50 oranında 1.442.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Firmaların yurt dışında hizmetinin reklamını yaparak hizmet ticaretini ve marka bilinirliğini artırmak için yaptıkları reklam tanıtım ve pazarlama giderleri 50 (yararlanıcı) 9.618.000 ₺, %60 (iş birliği kuruluşu) - 12.023.000 TL’ye kadar  olarak desteklenmektedir.

Birim Desteği: Birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Şirket veya İşbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağlanan ve Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri etkinlik başına %50 oranında 360.000 ₺’ye kadar, prestijli etkinlik olması halinde (yılda en fazla 3 adet) %50 oranında ve 721.000 ₺’ye kadar desteklenir.

Korsanla Mücadele Giderleri: Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 480.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Dublaj veya Altyazı Giderler Desteğii: Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 480.000 TL’ye kadar desteklenir.

Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği: Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 4.809.000 TL’ye a kadar desteklenmektedir.

Ürün Yerleştirme Giderleri Desteği: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirdikleri; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşu) Desteği: sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.803.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşu) : İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşu) Desteği: Yararlanıcıların ilgili alanda gerçekleştirecekleri giderler %60 oranında 2.404.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderler %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 3.607.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri 1 personelin emsal brüt aylık ücreti %75 oranında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Acente Komisyon %50 - 1.442.000 ₺/yıl
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %50 (yararlanıcı) - 9.618.000 ₺/yıl, %60 (iş birliği kuruluşu) - 12.023.000 ₺/yıl
Birim %50 - 1.202.000 ₺/yıl-birim başına
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %50 - 360.000 ₺/etkinlik, %50 - 721.000 ₺/prestijli etkinlik (yılda en fazla 3 adet)
Korsanla Mücadele Giderleri %50, animasyon filmleri için %60 - 480.000 ₺/film
Dublaj veya Altyazı Giderleri %50, animasyon filmleri ile Türkiye'nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için %60 - 480.000 ₺/film
Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri %20 - 4.809.000 ₺/film
Ürün Yerleştirme %50 (yararlanıcı) - 2.404.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşu) - 4.809.000 ₺/yıl
Sektörel Alım Heyeti (iş birliği kuruluşu) %50 - 1.202.000 ₺/heyet
Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşu) %50 - 1.803.000 ₺/heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşu) %50 - 1.202.000 ₺/organizasyon
Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşu) %60 - 2.404.000 ₺/etkinlik
Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) %50 - 1.202.000 ₺/etkinlik
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)  
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 3.607.000 /program
c- İstihdam %75 - 1 personelin emsal brüt aylık ücreti

 

LOJİSTİK ve TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri milli katılım desteği ile yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen fuarlar için milli katılım giderleri, vd. harcamalarına ilişkin giderleri belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Lojistik faaliyetinde Firmalara ait Türkiye’de tescilli bir veya birkaç marka bulunuyorsa dünyanın herhangi bir ülkesinde tescil ettirilmesi ve markanın korunmasına ait giderler %50 oranında 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında (belge/sertifika başına) 3.607.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Lojistik faaliyetinde firmaların yurt dışında hizmetinin reklamını yaparak hizmet ticaretini ve marka bilinirliğini artırmak için yaptıkları reklam tanıtım ve pazarlama giderleri 50 (yararlanıcı) 3.607.000 TL, %50 (iş birliği kuruluşu) 3.607.000 TL ‘ye kadar desteklenmektedir.

Birim Desteği: Birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar %50 oranında 1.442.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Milli Katılım Desteği: Yararlanıcılar ilgili giderlerinde %60 oranında 601.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Milli Katılım Organizasyon- İşbirliği Kuruluşu/Milli Katılım Organizatörleri Desteği: Organizasyonun gerçekleştirilmesini müteakip organizatör iş birliği kuruluşu veya milli katılım organizatörü tarafından reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar ile info-stant, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderler desteklenmesi için %60 oranında 2.404.000 TL’ye kadar olarak desteklenmektedir.

Ürün Yerleştirme Giderleri Desteği: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri %50 oranında 1.202.000 TL olarak desteklenmektedir.

Sektörel Alım Heyeti / Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5'er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri ise %50 oranında 1.803.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen yarışma veya etkinliğe ilişkin giderler %50 oranında ve 2.404.000 TL olarak desteklenmektedir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %50 - 3.607.000 ₺/yıl
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %50 (yararlanıcı) - 3.607.000 ₺/yıl, %50 (iş birliği kuruluşu) - 3.607.000 ₺/yıl
Birim %50 - 1.442.000 ₺/yıl-birim başına
Bireysel Katılım %50 - 601.000 ₺/etkinlik
Milli Katılım %60 - 601.000 ₺/etkinlik
Milli Katılım Organizasyon - İşbirliği Kuruluşu/Milli Katılım Organizatörleri %60 - 2.404.000 ₺/organizasyon
Ürün Yerleştirme %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Sektörel Alım Heyeti %50 - 1.202.000 ₺/heyet
Sektörel Ticaret Heyeti %50 - 1.803.000 ₺/heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşu) %50 - 1.202.000 ₺/organizasyon
Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) %50 - 2.404.000 ₺/etkinlik

SAĞLIK ve SPOR TURİZMİ HİZMETLERİ

Sağlık ve Spor Turizmi Sektöründe hizmet veren firmaların Marka Tescil ve Koruma, Pazara Giriş Belgeleri, Acente Komisyon, Muayenehane ve Poliklinik, İstihdam giderleri gibi harcamaları belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Acente Komisyon Desteği (Sağlık Kuruluşu ve Spor Turizmindeki Yararlanıcı): Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL düzeyinde desteklenir.

Acente Komisyon Desteği (Muayenehane ve Poliklinik): Muayenehane ve Polikliniklerin acente komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL düzeyinde desteklenir.

Acente Komisyon Desteği (Diğer Sağlık Turizmi Yararlanıcıları): Diğer Sağlık kuruluşlarının ve konaklama tesislerin acente komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL düzeyinde desteklenir.

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye'ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

İstihdam Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 480.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 1.923.000 TL’ye kadar desteklenir.

Hasta Yol Desteği: Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 24.000 TL’ye kadar desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl* boyunca; yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Birim Desteği: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl* boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 2.885.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Milli Katılım Organizasyon Tanıtımı (iş birliği kuruluşları ve milli katılım organizatörleri) Desteği: İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri etkinlik başına %70 oranında ve 2.885.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği:  Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5'er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 TL tutarında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve program başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar  desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl* boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 4.809.000TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti / Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5'er adet; sektörel alım heyeti veya sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri organizasyon başına %70 oranında ve 1.923.000 TL tutarında desteklenir.

Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması (iş birliği kuruluşları): Sağlık ve Spor Turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla aşağıda belirtilen giderler; %100 ve yıllık 19.237.000 TL’ye kadar desteklenir.

 1. Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderler.
 2. Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri.
 3. Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri.
 • Sağlık vizesi başvurularının incelenmesi, takibi, sonuçlandırılması ve vize uygulamasının kurum için ve kurumlar arası koordinasyonunun sağlanması amacıyla istihdam edilecek personelin kişi başı aylık en fazla 36.000 TL tutarındaki brüt ücret giderleri desteklenir.

 

Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşu) Desteği: İş birliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderler etkinlik başına %70 oranında ve 4.809.000 TL’ye kadar desteklenir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 3.607.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Acente Komisyon - Sağlık Kuruluşu ve Spor Turizmindeki Yararlanıcı %60 - 2.404.000 ₺/yıl
Acente Komisyon - Muayenehane ve Poliklinik %60 - 480.000 ₺/yıl
Acente Komisyon - Diğer Sağlık Turizmi Yararlanıcıları %60 - 2.404.000 ₺/yıl
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası %70 - 4.809.000 ₺/yıl
İstihdam Desteği %60 - muayenehane ve poliklinik başına 1.202.000 ₺/yıl, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına 4.809.000 ₺/yıl
Birim %60 yararlanıcı, %70 iş birliği kuruluşu - 2.885.000 ₺/yıl-birim başına
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi %60 - muayenehane ve poliklinik başına 480.000 ₺/yıl, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına 1.923.000 ₺/yıl
Hasta Yol %60 - muayenehane ve poliklinik başına 1.202.000 ₺/yıl, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına 12.023.000 ₺/yıl
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %60 (muayenehaneler ve poliklinikler*) - 4.809.000 ₺/yıl, %60 (diğer yararlanıcılar*) - 12.023.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşları) - 19.237.000 ₺/yıl, %70 (spor turizmi yararlanıcıları ve iş birliği kuruluşları) - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %60 (yararlanıcılar), %70 (iş birliği kuruluşları) - 601.000 ₺/etkinlik (prestijli etkinlikse yılda en fazla 3 adet olmak üzere 1.202.000 ₺/etkinlik)
Milli Katılım Organizasyon Tanıtımı (iş birliği kuruluşları ve milli katılım organizatörleri) %70 - 2.885.000 ₺/etkinlik
Yurt İçi Etkinlik Katılım %70 - 601.000 ₺/etkinlik
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim %60 (yararlanıcı) - 1.202.000 ₺/etkinlik, %70 (iş birliği kuruluşu) - 2.404.000 ₺/etkinlik
Ürün Yerleştirme %60 (yararlanıcı) - 2.404.000 ₺/yıl, %70 (iş birliği kuruluşu) - 4.809.000 ₺/yıl
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) %70 - 3.607.000 /heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) %70 - 1.923.000 /organizasyon
Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması (iş birliği kuruluşları) %100 - 19.237.000 /yıl
Yarışma ve Etkinlik (iş birliği kuruluşları) %70 - 4.809.000 /etkinlik
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 12.023.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 3.607.000 /program
c- İstihdam %75 - 36.000 /personel başına aylık brüt maaş

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Kurumsal danışmanlık, insan kaynakları, üretim planlama danışmanlık gibi alanlarda faaliyetlerde bulunan firmaların Marka Tescil ve Koruma, Pazara Giriş Belgeleri, Veri Tabanı Üyeliği gibi harcamaları belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma: Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve belge başına 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Veri Tabanı Üyeliği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200,00 TL’ye kadar desteklenir

Birim Desteği: Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.442.000 TL’ye kadar desteklenir

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 işbirliği kuruluş için %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL, iş birliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL ‘ye kadar desteklenir.

Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.885.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %60 oranında ve sanal fuar başına en fazla 2.404.000 TL ‘ye kadar desteklenir.

Yarışma ve Etkinlik: İş birliği kuruluşlarının yönetim danışmanlığı sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
 Marka Tescil ve Koruma %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %50 (belge/sertifika başına) - 1.202.000 ₺/yıl
Veri Tabanı Üyeliği %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Birim %50 - 1.442.000 ₺/yıl-birim başına
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %50 yararlanıcı, %60 iş birliği kuruluşu - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %50 yararlanıcı - 360.000 ₺/etkinlik, %60 iş birliği kuruluşu - 601.000 ₺/etkinlik
Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.885.000 ₺/etkinlik
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.404.000 ₺/heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.404.000 ₺/organizasyon
Yarışma ve Etkinlik %60 - 2.404.000 ₺/etkinlik
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 2.404.000 /program
c- İstihdam %75 - 36.000 /personel başına aylık brüt maaş

YEŞİL HİZMETLER

Yurt dışına çevre kirliliği ve iklim değişikliği alanında danışmanlık ve teknik destek veren firmaların harcamalarına ilişkin giderleri belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Veri Tabanı Üyeliği Desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir

Birim Desteği: Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranı ve birim başına yıllık en fazla 1.442,00 TL’ye kadar desteklenir.

İstihdam Desteği: Yararlanıcıların Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları, en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve personel başına aylık en fazla 12.000 TL’ye kadar  desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.404,00 TL ‘ye kadar desteklenir

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL’ye kadar desteklenir.

Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.885.000 TL’ye kadar tutarında desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş Birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 2.404.000TL’ye kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş Birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Marka Tescil ve Koruma %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %60 (belge/sertifika başına) - 1.202.000 ₺/yıl
Veri Tabanı Üyeliği %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Birim %60 - 1.442.000 ₺/yıl-birim başına
İstihdam %50 - 12.000 ₺/personel brüt maaş
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %60 yararlanıcı, %70 iş birliği kuruluşu - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %60 yararlanıcı - 360.000 ₺/etkinlik, %70 iş birliği kuruluşu - 601.000 ₺/etkinlik
Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşları) %70 - 2.885.000 ₺/etkinlik
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) %70 - 2.404.000 ₺/heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) %70 - 2.404.000 ₺/organizasyon
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)  
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 2.404.000 /program
c- İstihdam %75 - 36.000 /personel başına aylık brüt maaş

DİĞER SEKTÖRLER

Bakanlık tarafından belirlenen belirli sektörlerdeki firmaların Marka Tescil ve Koruma, Pazara Giriş Belgeleri, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama gibi harcamaları belirlenen oran ve azami miktarda desteklenmektedir.

Türkiye’de yerleşik olup; Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması), Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri, Patent danışmanlığı faaliyetleri, Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ,Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri, yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardan ya da bireysel katılımla bakanlıkça belirlenen şartları  içerenlerin faaliyetleri destek kapsamındadır.

Marka Tescil ve Koruma Desteği: Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve belge başına 1.202.000 TL’ ye kadar desteklenir.

Birim Desteği: Birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar %50 oranında 1.442.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında iş birliği kuruluşları için %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca desteklenir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım: Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL, iş birliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL’ye kadar desteklenir.

Milli Katılım Tanıtım Desteği (iş birliği kuruluşları): İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.885.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) Desteği: Birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %60 oranında ve sanal fuar başına en fazla 2.404.000TL’ye kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) Desteği: İş Birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %60 oranında ve sanal fuar başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

HİSER Projesi Desteği: Hizmet ihracatçısı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, sektöre özgü yol haritaları sunmak için katlanılan giderlerin bakanlıkça belirlenen oran ve tutarda desteklenmesidir. İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerinin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve istihdam giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 9.618.000 TL, gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %75 oranında ve faaliyet başına en fazla 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Ek olarak HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
 Marka Tescil ve Koruma %50 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş Belgeleri %50 (belge/sertifika başına) - 1.202.000 ₺/yıl
Birim %50 - 1.442.000 ₺/yıl-birim başına
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama %50 yararlanıcı, %60 iş birliği kuruluşu - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Etkinlik Katılım %50 yararlanıcı - 360.000 ₺/etkinlik, %60 iş birliği kuruluşu - 601.000 ₺/etkinlik
Milli Katılım Tanıtım (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.885.000 ₺/etkinlik
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.404.000 ₺/heyet
Sanal Fuar Organizasyon (iş birliği kuruluşları) %60 - 2.404.000 ₺/organizasyon
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Sektörel Ticaret Heyeti ve Sektörel Alım Heyeti Giderleri %75 - 2.404.000 /program
c- İstihdam %75 - 36.000 /personel başına aylık brüt maaş

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI

Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel ‘unicorn’ların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen programdır. Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan; Yazılım, Yapay Zekâ, Gömülü Yazılım, E-Spor, Büyük Veri, Finansal Yazılım, Siber Güvenlik, Blok Zincir, Akıllı Şehir, Bilişim Hizmetleri, Telekomünikasyon, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri, 5G, Dijital Aracılık, Bulut Ve İletişim, Dijital Oyun, Veri Merkezi, Yeşil Dönüşüm ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetleri E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamında desteklenmektedir. Bakanlık tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü destekler sistematik bir şekilde ele alınmış olup bilişim sektörüne sağlanan desteklerin tek bir başlık ile kullanıcıya ulaştırılması hedeflenmiştir. Destek kapsamında; 1. İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Destekleri 2. İhracatta Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Destekleri 3. Yüksek Katma Değere Yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Desteği olmak üzere 3 aşamalı ancak tek bir başlık altında toplanmış bir destek programı tasarlanmıştır.

İHRACATA HAZIRLIK VE KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURMA AŞAMASI DESTEKLERİ

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri

Serbest Bölge/İhtisas, Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Merkezleri/Teknoloji Geliştirme Bölgelerince, katılımcı şirketlerin ihracata hazırlanmaları ve hedeflenen ülkelere ihracat yapmaları amacıyla münferit veya birlikte yürütülen 2 yıllık projelerdir. URGE/HİSER projeleriyle benzerdir. Katılımcı firmalar, sadece proje kapsamında Tekno-Hızlandırıcı desteklerinden faydalanırlar. Müstakil olarak başvuramazlar. Destek oranı %70 olup proje başına üst destek tutarı 9.618.000 TL’dir.

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma

Yurt içinde tescil edilmiş olmak şartıyla, firmaların sahip oldukları mülkiyet haklarının yurt dışında da tescili ve/veya yenilenmesi ve korunması ile ilgili giderlerin %60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca desteklenmesidir.

Rapor ve Veri Analizi

Yurt dışındaki pazarlara giriş için plan ve strateji oluşturmak amaçlı satın alınan rapor, analiz ve veri tabanı üyelik giderlerinin 5 yıl boyunca firmalar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için ise &70 oranında olmak üzere yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

Belgelendirme/Sertifika

Hedef pazarlarla ilgili olarak ve bu pazarlara giriş için zorunluluk teşkil eden belgeler, sertifika ve akreditasyonlar ile bunları alınması için gereken test süreçleriyle ilgili giderleri 5 yıl boyunca ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar kapsar.

Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama

Yurt dışından kod geliştirme, inceleme ve test etme işinde uzman personel arayışı ve istihdamıyla ilgili yine yurt dışında yerleşik Fiverr, Dribble, WeWorkRemotely gibi İK firmalarıyla ilgili yapılan iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderlerinin 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık 601.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

E-Ticaret Siteleri ve Platformları ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik

Şirketlerin ve iş birliği kuruluşlarının, Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar (Ali Baba, JV, Global Piyasa vb.) ile uluslararası prestijli kuruluşlara bireysel üyelik giderlerinin 5 yıl boyunca %60 oranında ve site-platform-kuruluş başına yıllık 96.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme

Kuruluşundan beri en az 1 yıl geçmiş olan şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretlerini kapsar.

Destek oranı personel başına %50 ve yine personel başına yıllık azami 601.000 TL’dir.

Eğer söz konusu personel, henüz son 1 yıl içinde mühendislik bölümlerinden mezunsa söz konusu destek oranı %60’a çıkar.

Kiralama (donanım, test merkezi)

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak yapacakları test merkezleri, simülatörler, endüstriyel robotik teçhizatlar, genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri gibi unsurların kiralama giderlerini kapsamaktadır. Destek oranı %50 olup, 5 yıl boyunca yıllık üst limiti 1.202.000 TL’dir.

Kiralama (yazılım lisansı)

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak yapacakları satın alınan ya da kiralanan yazılım lisansları giderleri gibi unsurların kiralama giderlerini kapsamaktadır. Destek oranı %50 olup, 5 yıl boyunca yıllık üst limiti 1.202.000 TL’dir.

Pazara Giriş

Şirketlerin ürettiği yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik aşağıdaki gider kalemlerini kapsar:

 • Yerelleştirme,
 • Dijital dosya hazırlama,
 • Çoğaltma,
 • Barındırma (sunucu giderleri vb.),
 • Barındırma gideri, şirket başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.
 • Artırılmış ve/veya sanal gerçeklik entegrasyonu,
 • Yabancı dile çeviri,
 • Genelgede belirlenen diğer pazara giriş giderleri.
 • Metaverse entegrasyonu
 • Blok zincir entegrasyonu
 • NFT (Non-Fungible Token / Değiştirilemez Jeton) entegrasyonu

 

Destek oranı %50 ve yıllık en fazla 4.809.000 TL’dir.

Azami destek süresi 5 yıldır.

HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)

HİSER Projeleri, Bakanlıkça uygun görülen hizmet sektörlerinde ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin, iş birliği kuruluşları öncülüğünde kümelenme mantığıyla ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla yürütülmesidir. Proje kapsamında ihtiyaç analizi doğrultusunda ortak faaliyetler gerçekleştirilir. Mal ihracatındaki UR-GE projeleriyle işleyiş ve amaç olarak aynıdır. Destek %75 oranında ve proje bazında 9.618.000 TL’dir. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile alım heyetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak giderler ise faaliyet başına 3.607.000 TL'ye kadar % 75 oranında desteklenir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri %70 - 9.618.000 ₺/proje
Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil
ve Korunma
%60 - 1.202.000 ₺/yıl
Rapor ve Veri Analizi %60 (şirketler) - 1.202.000 ₺/yıl, &70 (iş birliği kuruluşları) - 1.202.000 ₺/yıl
Belgelendirme/Sertifika %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama %60 - 601.000 ₺/yıl
E-Ticaret Siteleri ve Platformları Bireysel Üyelik %60 - 96.000 ₺/yıl, site-platform-kuruluş başına
Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik %60 - 96.000 ₺/yıl, site-platform-kuruluş başına
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme %50, yeni mezunsa %60 - 601.000 ₺/personel (maks. 5 adet)/Yıl
Kiralama (donanım, test merkezi) %50, yerli malıysa %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Kiralama (yazılım lisansı) %60, yerli malıysa %70 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş %50 - 4.809.000 ₺/yıl
HİSER Projesi (iş birliği kuruluşu)
a- İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, İstihdam, Kiralama ve Küme Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 /proje
b- Yurt Dışı Pazarlama/Alım Heyeti %75 - 3.607.000 /program

 

PAZARLAMA VE PAZARDA TUTUNDURMA DESTEKLERİ

Reklam, Tantım ve Pazarlama (yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, platform)

Kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş şirketlerin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştireceği ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek oranı %60’tır ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına 5 yıl boyunca olmak üzere yıllık azami 9.618.000 TL’dir.

Reklam, Tantım ve Pazarlama (genel tanıtım-şirketler) & Reklam, Tantım ve Pazarlama (genel tanıtım-iş birliği kuruluşları)

Şirket ve İş birliği kuruluşlarının Karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri 5 yıl boyunca şirketler için % 60, iş birliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık 7.214.000 TL'ye kadar desteklenir.

Ürün Yerleştirme

Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri kapsar.

Destek oranı %60’tır ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık azami 2.404.000 TL'dir.

Toplam destek süresi 5 yıldır.

Komisyon (Google Play Store, App Store.. vb platform) & Komisyon (Acenta)

Şirketler tarafından üretilen yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve dijital aracılık platformlarının, yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak Google Play ve Apple App Store gibi dijital platformlara yapılan komisyon ödemelerini kapsar. Ürün başına destek oranı %50’dir ve yıllık üst limit 2.404.000 TL’dir.

Acentelere yapılan destek oran ve limiti de yukarıdakiyle aynıdır.

Destek süresi en fazla 5 yıldır.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

Fiziki veya sanal ortamlarda düzenlenen etkinliklere dair bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderlerini (konaklama dahil değildir) kapsayan desteklerdir.

Etkinlik başına destek oranı %60’tır ve üst limit 601.000 TL’dir. Prestijli etkinlik olması halinde üst limit 1.202.000 TL’dir.

Bir takvim yılı içinde en fazla 3 prestijli etkinlikten faydalanılabilir.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım (sanal fuar dahil)

Fiziki veya sanal ortamlarda düzenlenen etkinliklere dair iş birliği kuruluşları veya organizatörler tarafından düzenlenen ve en az 8 firmanın katıldığı milli katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderlerinin %70 oranında ve 601.000 TL’ye kadar kapsar. Prestijli etkinlik olması halinde üst limit 1.202.000 TL’dir.

Milli Katılım Organizasyon Düzenleme ve Tanıtım (iş birliği kuruluşları, organizatörler)

İş birliği kuruluşu veya organizatörün fiziki ve/veya sanal ortamda düzenleyeceği milli katılım organizasyonuna yönelik aşağıdaki giderleri ise %75 oranında ve organizasyon başına 2.885.000 TL’ye kadar desteklenir

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım (şirketler) & Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım (iş birliği kuruluşları)

Bakanlığın İnternet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin alan ve stant kirası, tasarım ve dekorasyon giderleri, fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik, sigorta ve diğer zorunlu giderler ile sanal etkinlik katılım giderleri şirketler için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına 360.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Yarışma/Eğitim Organizasyon Düzenleme (iş birliği kuruluşları)

İş birliği kuruluşlarının ülkemizdeki bilişim, yazılım ve oyun kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, Türk bilişimcilerin, yazılımcıların ve oyuncuların yetiştirilmesi, çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması doğrultusunda gerçekleştireceği proje bazlı fiziki veya sanal fuar, kongre, tanıtım, yarışma ve eğitim organizasyonları ile bunların tanıtım ve reklam ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili giderlerin %70 oranında ve proje başına 4.809.000 TL’ye kadar desteklenmesidir.

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti (iş birliği kuruluşları)

İş birliği kuruluşlarının fiziki veya sanal ticaret heyeti veya alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına 3.607.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Birim (şirketler ve iş birliği kuruluşları)

Şirketlerin veya İş birliği kuruluşlarının yurt dışı birimlerine dair brüt kiralama/kullanım hakkı ile komisyon ve hizmet giderleri birim başına %60 oranında ve yıllık 2.885.000 TL’ye kadar 5 yıl boyunca desteklenir.

Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO)

İş birliği kuruluşlarının veya bunların kuracağı şirketlerin, Karar kapsamında yer alan Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/Teknoloji Merkezleri/Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kendilerinin ve/veya kuracakları şirketlerle münferit veya birlikte kuracağı Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofislerine şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlanması amacıyla yurt dışında kuracağı uluslararası pazarlama ofislerine dair aşağıda sıralanan giderler %75 oranında yıllık en fazla 24.046.000 TL’ye kadar ülke başına 4 yıl boyunca desteklenir:

 • Ofisin kurulumuna yönelik mali ve hukuki danışmanlık,
 • Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım,
 • Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık,
 • Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.),
 • Pazarlama ve tanıtım,

 

Kuruluş bünyesinde aynı anda en fazla 3 kişinin istihdamına yönelik giderler.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Reklam, Tantım ve Pazarlama (yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, platform) %60 - 9.618.000 ₺/yıl
Reklam, Tantım ve Pazarlama (genel tanıtım-şirketler) %60 - 7.214.000 ₺/genel tanıtım faaliyeti
Reklam, Tantım ve Pazarlama (genel tanıtım-iş birliği kuruluşları) %70 - 7.214.000 ₺/genel tanıtım faaliyeti
Ürün Yerleştirme %60 - 2.404.000 ₺/yıl
Komisyon (Google Play Store, App Store.. vb platform) %50 - 2.404.000 ₺/yıl-yazılım, oyun, mobil uygulama başına
Komisyon (Acenta) %50 - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım %60 - 601.000 ₺/etkinlik, 1.202.000 ₺/prestijli etkinlik
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım (sanal fuar dahil) %70 - 601.000 ₺/etkinlik, 1.202.000 ₺/prestijli etkinlik
Milli Katılım Organizasyon Düzenleme ve Tanıtım (iş birliği kuruluşları, organizatörler) %75 - 2.885.000 ₺/organizasyon
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım (şirketler) %60 - 360.000 ₺/etkinlik
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım (iş birliği kuruluşları) %70 - 360.000 ₺/etkinlik
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Yarışma/Eğitim Organizasyon Düzenleme (iş birliği kuruluşları) %70 - 4.809.000 ₺/proje
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti (iş birliği kuruluşları) %70 - 3.607.000 ₺/program
Yurt Dışı Birim (şirketler ve iş birliği kuruluşları) %60 - 2.885.000 ₺/birim (ülke başına)/yıl
Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) %75 - 24.046.000 ₺/yıl

YÜKSEK KATMA DEĞERE YÖNELİK DESTEKLER E-Turquality (Bilişimin Yıldızları)

Stratejik İş Planı ve İzleme Değerlendirme

Stratejik iş planının yaptırılmasına yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Yönetim Danışmanlığı Şirketlerinden alınacak danışmanlık ve bağımsız denetim kuruluşu hizmeti alımına yönelik harcamalar %75 oranında ve yıllık 2.404.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alım

Yurt içinde halihazırda tescilli olması kaydıyla, şirketin yurt dışındaki söz konusu tescillerinin, akreditasyonlarının ve bunların yenilenmesi ile korunmasına dair giderleri %60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketlerin, yurt dışında kayıtlı (yabancılara ait) söz konusu patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik giderleri ise %60 oranında ve yıllık 2.404.000 TL’ye kadar destek kapsamındadır.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme

Yabancı dilde yapılacak uygulamaların geliştirilmesinde çalışacak en fazla 10 personelin aylık brüt ücretlerinin %50 oranında ve personel başına yıllık azami 1.202.000 TL’ye kadar desteklenmesidir. İşe alım tarihi itibariyle son 1 yıl içinde Bakanlığın belirlediği mühendislik bölümlerinden mezun olmuş personel için destek oranı ise %70’tir.

Kiralama (donanım, test merkezi)

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak yapacakları test merkezleri, simülatörler, endüstriyel robotik teçhizatlar, genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri gibi unsurların kiralama giderlerini kapsamaktadır. Destek oranı %60 olup, yıllık üst limiti 2.404.000 TL’dir. satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir.

Kiralama (yazılım lisansı)

Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak yapacakları satın alınan ya da kiralanan yazılım lisansları giderleri gibi unsurların kiralama giderlerini kapsamaktadır. Destek oranı %60 olup, yıllık üst limiti 1.202.000 TL’dir. satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir.

Pazara Giriş

Şirketlerin ürettiği yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik aşağıdaki gider kalemlerini kapsar:

 • Yerelleştirme,
 • Dijital dosya hazırlama, çoğaltma
 • Çoğaltma,
 • Barındırma (sunucu giderleri vb.),
 • Artırılmış ve/veya sanal gerçeklik entegrasyonu,
 • Yabancı dile çeviri,
 • Genelgede be
 • Metaverse entegrasyonu,
 • Blok zincir entegrasyonu,
 • NFT (Non-Fungible Token/Nitelikli Fikri Tapu) entegrasyonu.

 

Destek oranı %60 ve yıllık en fazla 4.809.000 TL’dir.

Rapor ve Veri Analizi

Yurt dışındaki pazarlara giriş için plan ve strateji oluşturmak amaçlı satın alınan raporlara, analizlere ve veri tabanı üyeliklerine dair sektör/ülke/mevzuat/yabancı şirket/marka odaklı rapor ve analiz giderleri, veri analitiği/madenciliği/izleme-değerlendirme-yönetim rapor ve analiz giderleri, uluslararası platformlarda veya veri tabanlarında münferit ve/veya periyodik üyelik giderleri, yurt dışı ihale/sözleşme/şartname hazırlığına yönelik rapor ve analiz giderleri giderlerini içerir.

Destek oranı şirketler için %60’tır ve yıllık üst limit 4.809.000 TL’dir.

Belgelendirme/Sertifika

Hedef pazarlarla ilgili olarak ve bu pazarlara giriş için zorunluluk teşkil eden belgeler, sertifika ve akreditasyonlar ile bunları alınması için gereken test süreçleriyle ilgili alım ve yenileme, müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme tetkik, belge kullanım ücretleri, zorunlu kayıt ücretleri, gözetim, yenileme, ve test/analiz giderleri %60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama & Yurt Dışı Proje Bazlı Test

Yurt dışından kod geliştirme, inceleme ve test etme işinde uzman personel arayışı ve istihdamıyla ilgili yine yurt dışında yerleşik İK firmalarıyla ilgili yapılan iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderlerine yönelik iş ilanı verme ve insan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık gibi giderler %60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı, test giderleri ise %50 oranında ve yıllık 2.404.000 TL'ye kadar desteklenir.

Reklam, Tanıtım, Pazarlama (yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, platform) & Reklam, Tanıtım, Pazarlama (genel tanıtım)

Şirketlerin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştireceği ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım, pazarlama ve analiz faaliyetlerine ilişkin giderleri bu destek kapsamındadır.

Destek oranı %70’tir ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık azami 19.237.000 TL’dir.

Şirketlerin bu karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri ise %70 oranında ve yıllık en fazla 7.214.000 TL'ye kadar desteklenir.

Ürün Yerleştirme (yurt dışı dizi,film vb)

Şirketlerin ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri kapsar.

Destek oranı %60’tır ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık azami 9.618.000 TL'dir.

Danışmanlık

Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda ve Desteklenen Danışmanlık Konuları Listesi’nde yer alan firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık 7.214.000 TL' ye kadar desteklenir.

Komisyon (Google Play Store, App Store.. vb platform) & Komisyon (acenta)

Şirketler tarafından üretilen yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve dijital aracılık platformlarının, yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak Google Play ve Apple App Store gibi dijital platformlara ve yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemelerini kapsar.

Ürün başına destek oranı %70’dir ve yıllık üst limit 7.214.000 TL’dir.

Acentelere yapılan destek oranı ise %60’tır ve üst limiti yine 7.214.000 TL’dir.

Yurt Dışı İhale

Şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet veya ürün teslimatı gerçekleştiren firmalar için ayrılan teşviktir.

İmzalanan sözleşmelerin bedeline göre destek oranları aşağıdaki tablodaki gibi değişmekle beraber üst limit sabittir ve 24.046.000 TL’dir.

Sözleşme Bedeli Aralığı Destek Oranı
<48.093.000 TL %20
>48.093.000 TL, <120.234.000 TL %15
>120.234.000 TL, <240.468.000 TL %10
>240.468.000 TL ve üzeri %7,5

Yıldız Teknoloji Ofisleri

Program dahilindeki şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlanması amacıyla yurt dışında kuracağı ofislerine dair aşağıda sıralanan giderler desteklenir:

 • Ofisin kurulumuna yönelik mali ve hukuki danışmanlık,
 • Birim kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım,
 • Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.),
 • Kuruluş bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler. Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye’deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir.

 

Destek oranı %70’tir ve ofis başına yıllık 4.809.000 TL olup, en fazla 20 ofis için bu destekten yararlanılabilir.

Yurtdışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje

Şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında aşağıdaki giderleri desteklenir:

 • Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri,
 • Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, yazılım test/analizi ve ürün doğrulama giderleri,
 • Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler,
 • Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa en fazla 10 gün süreli yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri,
 • Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri. Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekir.

 

Destek süresi 2 yıl olup, oranı %60’dır ve yüklenilen proje başına** üst limit 4.809.000 TL’dir.

Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 24.046.000 TL tutar için destek tutarı 4.809.000'er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır.

Veri Merkezi Kapasite Kurma

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20'sini yurt dışından elde eden Türkiye'de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya İş birliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin aşağıdaki tanıma uyan ve aşağıda sıralanan giderleri bu destek dahilindedir:

 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler,
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu ve test/analiz giderleri,
 • Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri. Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye’deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekir.

 

Veri merkezi projeleri destek oranı %60’dır ve üst destek limiti 48.093.000 TL’dir. Destek süresi ise 2 yıldır.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

Program dahilindeki şirketlerin fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen ve Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri desteklenir.

Destek oranı %60’dır ve etkinlik başına üst limit 601.000 TL’dir.

Prestijli etkinlik olması takdirde üst limit 1.202.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım (sanal fuar dahil)

İş birliği kuruluşları veya organizatörler tarafından fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen milli katılım organizasyonlarında bu program kapsamında yer alan şirketlerin gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon başına desteklenir.

Destek oranı %70’dir ve üst limit 601.000 TL’dir.

Prestijli etkinlik olması takdirde üst limit 1.202.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin alan ve stant kirası, tasarım ve dekorasyon giderleri, fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik, sigorta ve diğer zorunlu giderler ile sanal etkinlik katılım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 360.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık

Şirketlerin Genelgede belirtilen nitelikleri haiz, yurt dışında yerleşik şirket ve/veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamındadır.

Destek oranı %60’tır ve üst limit 6.011.000 TL’dir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Stratejik İş Planı ve İzleme Değerlendirme %75 - 2.404.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alım %60 - 1.202.000 ₺/yıl (tescil-koruma), 2.404.000 ₺/yıl (patent alım)
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme %50, yeni mezun mühendis için %70 - 1.202.000 ₺/personel/yıl
Kiralama (donanım, test merkezi) %60, yerli malıysa %70 - 2.404.000 ₺/yıl
Kiralama (yazılım lisansı) %60, yerli malıysa %70 - 1.202.000 ₺/yıl
Pazara Giriş %60 - 4.809.000 ₺/yıl
Rapor ve Veri Analizi %60 - 4.809.000 ₺/yıl
Belgelendirme/Sertifika %60 - 1.202.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama %60 - 1.202.000 ₺/arama/yıl
Yurt Dışı Proje Bazlı Test %50 - 2.404.000 ₺/Yazılım-Mobil Uygulama Testi/Yıl
Reklam, Tanıtım, Pazarlama (yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, platform) %70 - 19.237.000 ₺/yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/yıl
Reklam, Tanıtım, Pazarlama (genel tanıtım) %70 - 7.214.000 ₺/genel tanıtım/yıl
Ürün Yerleştirme (yurt dışı dizi,film vb) %60 - 9.618.000 ₺/yıl-platform
Danışmanlık %60 - 7.214.000 ₺/yıl
Komisyon (Google Play Store, App Store.. vb platform) %70 - 7.214.000 ₺/yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/yıl
Komisyon (acenta) %60 - 7.214.000 ₺/yıl
Yurt Dışı İhale Sözleşme Bedeli 48.093.000 TL'ye kadar %20, 48.093.000 TL-120.234.000 TL arası %15, 120.234.000 TL -240.468.000 TL arası %10, 240.468.000 TL ve üzeri %7,5 - Üst Limit 24.046.000 TL
Yıldız Teknoloji Ofisleri %70 - 4.809.000 ₺/birim-yıl
Yurtdışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje %60 - her 24.046.000 ₺’lik anlaşma için 4.809.000 ₺/yıl-2 personel
Veri Merkezi Kapasite Kurma %60 - 48.093.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım %60 - 601.000 ₺/etkinlik, 1.202.000 ₺/prestijli etkinlik
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım (sanal fuar dahil) %70 - 601.000 ₺/etkinlik, 1.202.000 ₺/prestijli etkinlik
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım %60 - 360.000 ₺/etkinlik
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık %60 - 6.011.000 ₺/yıl

E-İHRACAT DESTEKLERİ

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında; şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesini kapsar. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı e-ihracat destekleri, yararlanıcı statüsüne göre değişmekle birlikte çeşitli faaliyet başlıklarında destek sunar;

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 2.714.000 TL'ye kadar desteklenir.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; incelemeci kuruluşa yapılan ve tasdik edilen ön onayı takiben; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20'sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında ve her pazaryeri için 3 yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL'yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL'yi geçemez.

 

E-ihracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği’ndeki tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.239.000 TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 27.149.000 TL'yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.248.000 TL'yi, pazaryerleri için yıllık 54.298.000 TL'yi geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10'unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenir. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL'yi, pazaryerleri için yıllık 27.149.000 TL'yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL' yi geçemez.

Yurt Dışı Depo Kira Desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 9.049.000 TL'ye kadar desteklenir. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir.

Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 361.000 TL'ye kadar desteklenir.

 

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 5.429.000 TL'ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 2.714.000 TL'ye kadar desteklenir.

 

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 1.357.000 TL' yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 5.429.000 TL'yi geçemez.

 

Yararlanıcılar:

 • Şirketler

Bir önceki yıl 2,5 Milyon $ ihracat gerçekleştiren firmalar. Desteklerden yıllık en fazla 27.149.000TL’ye kadar yararlanabilirler.

 • B2B Platformları

İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketlerdir. Desteklerden yıllık en fazla 7.239.000TL’ye kadar yararlanabilirler.

 • E-İhracat Konsorsiyumu

E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkânları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketlerdir; (Desteklerden yıllık en fazla 81.447.000TL’ye kadar yararlanabilirler.)

 • Toplayıcı-satıcı şirket,
 • İmalatçı şirket veya kooperatif,
 • E-ihracat hizmet sağlayıcısı
 • Hızlı kargo şirketi,
 • Sektörel çatı kuruluşlarının iştiraki olan şirketler,
 • İş merkezi Türkiye’de bulunan pazaryeri

 

 • Pazaryeri

Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan, iş merkezi Türkiye'de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ile bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamıdır. Desteklerden yıllık en fazla 81.447.000TL’ye kadar yararlanabilirler.

 • Perakende E-Ticaret Siteleri

Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye'de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleridir. Desteklerden yıllık en fazla 81.447.000TL’ye kadar yararlanabilirler.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
Pazara Giriş Rapor %50 - 2.714.000 ₺/yıl (Perakende E-Ticaret Siteleri), 2.714.000 ₺/yıl (Pazaryerleri), 2.714.000 ₺/yıl (E-İhracat Konsorsiyumları
Dijital Pazaryeri Tanıtım (şirketler) %50 - 13.574.000 ₺/yıl (şirketlerin kademelerine göre)
Dijital Pazaryeri Tanıtım (perakende e-ticaret siteleri) %50 - 27.149.000 ₺/yıl
Dijital Pazaryeri Tanıtım (e-ihracat konsorsiyumları) %50 - 45.248.000 ₺/yıl
E-İhracat Tanıtım (B2B platformları) %50 - 7.239.000 ₺/yıl
E-İhracat Tanıtım (e-ihracat konsorsiyumları) %50 - 27.149.000 ₺/yıl
E-İhracat Tanıtım (perakende e-ticaret siteleri) %50 - 45.248.000 ₺/yıl
E-İhracat Tanıtım (pazaryerleri) %50 - 54.298.000 ₺/yıl
Sipariş Karşılama Hizmeti (şirketler) %50 - 13.574.000 ₺/yıl (şirketlerin kademelerine göre)
Sipariş Karşılama Hizmeti (pazaryerleri) %50 - 27.149.000 ₺/yıl
Sipariş Karşılama Hizmeti (perakende e-ticaret siteleri) %50 - 45.248.000 ₺/yıl
Sipariş Karşılama Hizmeti (e-ihracat konsorsiyumları) %50 - 45.248.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Depo Kira (pazaryerleri) %50 - 9.049.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Depo Kira (perakende e-ticaret siteleri) %50 - 9.049.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Depo Kira (e-ihracat konsorsiyumları) %50 - 9.049.000 ₺/yıl
Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon %50 - 361.000 ₺/entegrasyon
Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet (şirketler) %50 - 2.714.000 ₺/yıl
Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet (perakende e-ticaret sitesi) %50 - 2.714.000 ₺/yıl
Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet (e-ticaret konsorsiyumu) %50 - 5.429.000 ₺/yıl
Pazaryeri Komisyon Gideri (şirketler) %50 - 1.357.000 ₺/yıl
Pazaryeri Komisyon Gideri (perakende e-ticaret sitesi) %50 - 4.524.000 ₺/yıl
Pazaryeri Komisyon Gideri (e-ihracat konsorsiyumları) %50 - 5.429.000 ₺/yıl

YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ DESTEKLERİ

Bu destek programı ile teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri desteklenmektedir.

Proje Desteği:

İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler;

 • Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları,

 

desteklenmektedir.

Yurtdışı Ofis Desteği:

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

 • Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si,
 • İstihdam Desteği :
  • C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,
  • Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,
 • Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si,

 

en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

Pazar Araştırması Desteği:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği:

Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Seminer ve Konferans Katılım Desteği:

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.

Yurtdışı Eğitim Desteği:

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

Yazılım Desteği:

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği:

Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği:

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Destek Başlığı Destek Üst Limiti
PROJE DESTEĞİ
Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için % 20 - 300.000 USD
Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için % 15 - 500.000 USD
Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için % 10 - 750.000 USD
Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için % 7,5 - 1.000.000 USD
YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ
Kira Desteği (Yıllık ) % 50 - 40.000 USD
İstihdam Desteği Yönetici Personel (Yıllık) % 50 - 60.000 USD
İstihdam Desteği Büro Personel (Yıllık) % 50 - 36.000 USD
Danışmanlık Desteği (Yıllık) % 50 - 30.000 USD
REKLAM,TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ % 50 - 100.000 USD
PAZAR ARAŞTIRMASI SEYAHAT DESTEĞİ (5 ADET ) % 70 - 25.000 USD
YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ % 70 - 15.000 USD
YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ % 50 - 50.000 USD
YAZILIM DESTEĞİ % 50 - 50.000 USD
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİ % 50 - 50.000 USD
ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILIM DESTEĞİ % 50 - 10.000 USD