GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Geleneksel Girişimci Destek Programı

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği sayesinde girişimcilere 65 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakdi destek sağlanabilmektedir. Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olarak ve KOSGEB’e başvurduğu tarihten önceki üç yıl içinde gerçek kişi ya da tüzel kişiliği olan şirketlerde %30’dan fazla ortaklığı olmayıp KOSGEB’e başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirket kurmuş girişimcilere destekten faydalanabilir.

Kuruluş desteği: Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans desteği: Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Sertifika desteği: Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

İleri Girişimci Destek Programı

KOSGEB İleri Girişimci Desteği sayesinde girişimcilere 375 bin TL’ye kadar geri ödemesiz nakdi destek sağlanabilmektedir. Bu destek programının amacı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde (İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu) girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Destek programına başvuru yapılabilmesi için ileri girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.

Kuruluş desteği: Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000.-TL geri ödemesiz destek sağlanır. Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, kuruluş desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.

Performans desteği: Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000.-TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000.-TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000.-TL’ye kadar destek sağlanır. Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, performans desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği: Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında işletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL’dir. Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. Projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projeleri için destek üst limiti 1.100.000 TL’dir. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda tespit edilen; bölgesel, sektörel, ölçeksel vb. kriterler ile özel hedef gruplarına verilecek destek üst limiti 6.000.000 TL’yi geçmemek üzere arttırılabilir.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Bu destek kapsamında, deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için yararlanıcıya geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır. Bu destek kapsamında makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; makine, teçhizat ve yazılımın geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limiti dikkate alınmaz. Program kapsamında makine, teçhizat ve yazılım için verilecek desteklerin toplam üst limiti 500.000 TL’yi geçemez.

Nitelikli personel giderleri desteği: Bu destek kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği: Yararlanıcılara projeleri kapsamında; sınai mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği: Yararlanıcılara projeleri kapsamında; test, analiz ve belgelendirme giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

Diğer giderler desteği: Yararlanıcılara projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

KOBİ’lere yönelik olarak; Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlarda; makine-teçhizat, yazılım ve personel giderlerine yönelik desteklerin sunulduğu KOSGEB destek programıdır. Bu destek programı kapsamında uygulanacak toplam destek oranı % 60 olup; desteğin %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilmek üzere 10.000.000 TL’ye kadar sunulabilir.

Makine-teçhizat desteği: Yatırım projesine konu ürüne yönelik makine-teçhizat ve kalıp giderlerine destek verilir.

Yazılım giderleri desteği: Yatırım projesine konu ürüne yönelik yazılım giderlerine destek verilir.

Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için destek verilir

Stratejik Ürün Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Makine-teçhizat desteği: Yatırım projesi kapsamında makine-teçhizat ve kalıp alımına yönelik geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

Yazılım giderleri desteği: Yatırım projesi kapsamında yazılım giderlerine geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir.

Referans numune gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında referans numune alımına yönelik geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

Hizmet alımı desteği: Hizmet alımı desteği kapsamında; eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, test-analiz ve kalibrasyon giderleri, bilgi transferi giderlerine geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞTIRMA DESTEKLERİ

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

KOBİ’lerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.255.000 TL’ye varan tutarda desteklenir.

Elektrik motorları etüt hizmeti desteği: İşletmelerin elektrik motoru değişimi konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

Elektrik motorları değişim giderleri desteği: İşletmelerin elektrik motorları etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik motor değişim giderine destek verilir.

Enerji etüt hizmeti desteği: İşletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

Verimlilik artırıcı giderler desteği: İşletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine destek verilir.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 2.960.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler;

 • Yurt içi fuar desteği
 • Yurt dışı iş gezisi desteği
 • Sanayide nitelikli eleman desteği
 • Tasarım desteği
 • Sınai mülkiyet hakları desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Test ve analiz desteği
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği
 • Bağımsız değerlendirme desteği
 • Model fabrika desteği
 • Teknik danışmanlık desteği
 • Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği
 • Afet dönemi yaşam alanı desteği
 • Yalın dönüşüm desteği

 

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemeli destekler;

 • Afet dönemi işletme desteği
 • Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği

İş Birliği Destek Programı

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır.

Program kapsamında iş birliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar işletici kuruluş veya proje ortaklığı modellerinden biri ile gerçekleştirilir.

İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Destekler:

 • Bu program kapsamında desteklenecek; personel, makine, teçhizat, kalıp, hammadde, malzeme, yazılım, hizmet alımı ve diğer proje giderlerine Kurul karar verir.
 • Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine, teçhizat, kalıp ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; geri ödemesiz ve geri ödemeli destek oranı üzerinden hesaplanan destek, finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz olarak ödenir.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
 • Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir.
 • Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır. Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti azami 2.000.000 TL’dir. Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Başkanlık tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. (2) Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine-teçhizat, kalıp ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde geri ödemesiz ve geri ödemeli destek oranı üzerinden hesaplanan destek, finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer almasını sağlamak için işletmelerin hızlandırıcı programına katılmasını desteklemektir.

İşletmelerin; uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan ve yurt dışında fiziksel, sanal veya hibrit olarak düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına geri ödemesiz destek verilir. Program kapsamında işletmeye yurt dışı hızlandırıcı programına katılımı kapsamında ortaya çıkabilecek giderlere ilişkin aylık ihtiyaç desteği ve katılım desteği sağlanır. Hızlandırıcı programının organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda ise düzenleyici kuruluşa personel desteği verilebilir.

Aylık ihtiyaç desteği: Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin ulaşım, konaklama, günlük harcamaları ve danışmanlık giderleri için destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 33.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Katılım desteği: Katılım desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım bedeli için destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 17.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Personel desteği: Hızlandırıcı programının organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda, işletmelerin yurt dışındaki organizasyonunu koordine edebilmek amacıyla düzenleyici kuruluş tarafından görevlendirilecek olan personel için 25.000 ABD Doları’na kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır;

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

 

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır. Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 300.000 TL’dir. Destek, %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak uygulanır.

Personel gideri desteği: Proje kapsamında istihdam edilecek personel giderleri için destek verilir.

Yazılım ve donanım giderleri desteği: Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderleri için destek verilir.

Tanıtım giderleri desteği: Proje kapsamında uluslararası pazarlara yönelik tanıtım giderleri için destek verilir.

Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği: Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahatlerde işletme sahibi, ortağı veya çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği: Proje kapsamında test, analiz ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.

Hizmet alımı giderleri desteği: Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında aşağıdaki giderlere destek verilir;

 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Tasarım giderleri
 • Yurtdışı marka tescil giderleri
 • İhracata konu ürünün veya ürün numunesinin nakliye giderleri
 • Diğer hizmet alımları giderleri

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla işletme kurulması, işletme ve yetiştirme, personel, makine ve tanıtım pazarlama alanlarında işletmelere 250.000 TL’ye varan destek sağlanır.

Kuruluş desteği: Kuruluş desteği kapsamında program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Kuruluş desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

İşletme ve yetiştirme desteği: İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Makine ve teçhizat desteği: Bu destek kapsamında, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre satın alınan makine ve teçhizat için 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Makine ve teçhizat desteği kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanır.

Tanıtım ve pazarlama desteği: Bu destek kapsamında, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre tanıtım ve pazarlama giderleri için 45.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanır.

KOBİ Finansman Destekleri

Kobi Finansman Destek Programı

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaşması amacıyla 2.500.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Finansal kuruluş tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması noktasında işletmelere 750.000 TL’ye varan destek sağlanmaktadır.

İŞGEM-TEKMER Destekleri

TEKMER Destek Programı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamak amacıyla 5 yıllık program süresince toplamda 6.000.000 TL’ye varan destek sağlanmaktadır.

Mobilya ve donanım desteği: Bu destek kapsamında, mobilya-donanım alımı için 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği: Bu destek kapsamında, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 2.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli olarak destek sağlanır.

Personel giderleri desteği: Bu destek kapsamında, personel giderleri için 3.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği: Bu destek kapsamında, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İŞGEM/TEKMER Programı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine 5 yıllık program süresi boyunca 3.800.000 TL’ye kadar destek sağlamaktır.

Mobilya ve donanım desteği: Bu destek kapsamında, mobilya-donanım alımı için 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği: Bu destek kapsamında, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 500.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli olarak destek sağlanır.

Personel gideri desteği: Bu destek kapsamında, personel giderleri için 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destek sağlanır.

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği: Bu destek kapsamında, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın amacı, imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

 • 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,
 • “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 125 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.