T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından “5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar” kapsamında yürütülen Bilişim HİSER Projeleri, bilişim firmalarının uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir. Proje süresi azami 3 yıl olmakla birlikte, performansa göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Destek Başlıkları Destek Üst Limitleri
Bilişim Sektörü
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, İstihdam, Kiralama ve Küme Tanıtım Giderleri %75 - 9.618.000 ₺/proje
Yurt Dışı Pazarlama/Alım Heyeti %75 - 3.607.000 ₺/program

Karar” kapsamındaki HİSER Projeleri’ne; “İş birliği Kuruluşları” başka bir ifade ile üyeleri için iş birliği faaliyeti gerçekleştiren ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölge/ihtisas serbest bölgeleri, üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), sektör birlikleri, dernekleri ve kuruluşları katılabilir.

Bilişim HİSER Projesi, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ve öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü olarak düşünülmelidir.

Destek ile firmaların ihracat odaklı rekabet stratejileri benimsemeleri ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan kabiliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte bilişim firmalarının öncelikli olarak faaliyet gösterdikleri iş ortamında iş birliği yapabilecekleri diğer bilişim firmalarını, kurum ve kuruluşları tanımaları, gelişmek için birlikte çalışmaları, bilgi transferi için iş ağları kurmaları teşvik edilmektedir.