Yatırım fizibilitesi ve finansal çözümleme

Voytes, Finansal Fizibilite Raporu Hizmeti kapsamında yatırımcıların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına özel hizmet sunarak, önerilen bir yatırım planının veya projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için yatırım projesinin maliyet/fayda analizini ve farklı çözümlerin uygulanabilirliğinin analizini içeren bir finansal fizibilite raporu hazırlamaktadır. Rapor; yeni ürün veya girişimin tanımı ve sektörünün anlatımını, bir pazar analizini (pazarın ekonomik incelemesi, global trendler, rekabet koşulları, ulusal ve küresel ölçekte kapasite kullanım oranları ve talep analizi), teknoloji ve proses analizini, ve yatırım uygulama planı analizini içermekle birlikte, yatırım projesinin finansal projeksiyonunu - projenin finansman ihtiyacı ve kaynakları, maliyet ve amortisman hesabı, gelir-gider, kredi-faiz, kar-zarar, bilanço ve nakit akım tablolarının analizi üzerinden Mali Değerlendirme başlığında anlatır.

Projenin tüm bileşenlerinin uçtan-uca incelenip tüm ihtiyaçların öncelikli olarak belirlendiği ve detaylandırıldığı finansal fizibilite analizinin sonuçları; Net Bugünkü Değer (Net Present Value), İç Karlılık Oranı (Internal Rate of Return), Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Karlılık ve Başabaş Analizi (Profitability and Break-even Point Analysis), ve 4 farklı senaryo üzerinden uygulanan Hassasiyet Analizi (Sensitivity Analysis) başlıklarında sunulur ve genel değerlendirme çerçevesinde Sonuç bölümünde özetlenir. Finansal fizibilite çalışmasının sonundaki amaç, projenin sağlayacağı ekonomik faydaları anlamaktır. Yatırımcıların, mevcut mali durumlarını bilmeleri ve gelecekteki parasal gereksinimleri ve şirketin bunları elde edebileceği kaynakları öngörmelerinin yanı sıra finansal riskleri de özetler. İstenen düzeyde fayda elde etmek için beklenen yatırım getirisini ve yapılması gerekenler hakkında ayrıntılar sunar.

Fizibilite talep edin

Ekonomik İnceleme ve Değerlendirme

Ekonomik inceleme bölümü, yatırım ortamının değerlendirilmesi ve sektörün yapısı ile rekabet koşullarının incelenerek finansal tahminlerin daha öngörülebilir temellere dayandırılması amacıyla; sektörün yasal ve mevzuatsal çerçevesini, global-ulusal ve bölgesel ölçekte arz-talep durumunu ve pazar analizinin ayrıntılı bir değerlendirmesidir.  

Teknik İnceleme ve Değerlendirme

Teknolojik inceleme bölümü, yatırım projesi kapsamında belirlenmiş olan üretim tekniklerinin ve teknolojilerinin analizi ile ilgilidir. Bu bölümde alternatif üretim teknikleri de değerlendirilerek, gereken ham ve yardımcı maddeler, makine ve teçhizat ihtiyaçları ve bunların girdi-çıktı analizleri gerçekleştirilir. Yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları ve istihdam edilecek personelin sayısı ve niteliğine yönelik planlar da bu bölümde değerlendirilir. 

Mali İnceleme ve Değerlendirme

Mali İnceleme bölümünde; yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişken giderlerinin yapısı, işletme sermayesi gereksinimleri, aylık ve yıllık nakit akışları ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, başa baş üretim miktarı ve yatırımın kar sağlamaya başlaması gibi konular değerlendirilir. 

Finansal Fizibilite Raporu hizmeti çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen Stratejik ve Proje-bazlı Yatırım Teşvik proje başvuruları için hazırlanan finansal fizibilite raporlarında, ilave olarak; cari açığa katkı ve etki analizi, katma değer, ithal hammadde projeksiyonu, hesaplamaları gerçekleştirilir.

Bizi Takip Edin