GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

Kalkınma Ajansları, Bölge Planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları belirlenmiş güdümlü projelere %75 oranında mali destek sağlayabilmektedir.  Azami proje uygulama süresi 24 aydır.

Güdümlü Projeler: Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; Bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, Konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen, Özel nitelikli model projelerdir.

Güdümlü Projelerin;

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde;

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
 • Üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi,
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
 • Kümelenmelerin desteklenmesi,
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, ve
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi.

 

Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde;

 • Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi,
 • Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi,
 • Sosyal hayatın kolaylaştırılması, ve
 • Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması

 

başlıklarına odaklanması beklenmektedir.

Güdümlü projelere %75 oranında mali destek sağlanır. Kalan kısım eş finansman olarak proje uygulayıcısı ve ortakları tarafından karşılanır. Destek oranı, yönetim kurulu kararı doğrultusunda %90’a kadar yükseltilebilir veya yüksek bütçe, sürdürülebilirlik riski vb. faktörler içeren projelerin daha düşük oranlarla desteklenmesi kararı alınabilir. Güdümlü projelerde bütçe kısıtlaması bulunmamakla beraber, proje bütçesi arttıkça başvuru sahibinin proje bütçesine yaptığı katkı oranının (eş-finansman) da artması beklenir.

Güdümlü Proje Desteğinden aşağıda yer alan başvuru sahipleri yararlanabilir:

 •  Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 •  Birlikler, kooperatifler
 •  Sivil toplum kuruluşları
 •  Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri
 •  Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 •  Hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler

 

MALİ DESTEK PROGRAMI

Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, is modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi amacıyla yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin Kalkınma Ajansları tarafından teklif çağrısına çıkılan ve aşağıda kapsamda belirtilen proje ve faaliyetlerine %75 düzeyinde mali destek sağlanmasıdır:

 • Bölge planı ve bölgesel operasyonel programların uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge planı ve bölgesel operasyonel programlara uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve ortaklığı geliştiren projeler,
 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalar,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.