KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı çağrısı: 4 Eylül 2023 – 3 Kasım 2023

Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerinin desteklenmesidir.

 • İçinde en az 20 firmanın bulunduğu Kümelenme Birliktelikleri, Kümelenme Destek Programı kapsamında belirtilen alanlarda desteklenecektir: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme, Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar, Yenilik
 • Destek oranı %70 olup hibe niteliğindedir. Destek limiti bulunmamaktadır.
 • Yerli malı makine/ekipman alımında destek oranına %15 ilave edilir.
 • Destek süresi 5 yıl olup, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 2 yıl uzatma ile 7 yıla çıkarılabilir.
 • Projeyle ilişkili olan personel, seyahat ve konaklama, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı, danışmanlık ve hizmet alımı sarf malzeme maliyetleri, proje bütçesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri, genel idari giderler uygun maliyetlerdir.
 • Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerine değerlendirme aşamasında ilave puan uygulanacaktır.

REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ

Entegre Devre Tasarımı Projeleri Destek Çağrısı: 17 Mayıs 2023 – 31 Temmuz 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İş birliği Projeleri kapsamında; mobilite, elektrik-elektronik, tüketici elektroniği ve savunma gibi sektörlerin ihtiyacı olan entegre devre tasarım projelerinin 75 Milyon TL'ye kadar %50 hibe oranında desteklenmesidir.

Rekabet Öncesi İş birliği Projeleri, birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerdir. Bu çağrıyla, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan odak sektörlerden ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin ana unsurlarından olan mobilite, elektrik-elektronik, tüketici elektroniği ve savunma gibi sektörlerin ihtiyacı olan yerli entegre devre tasarım çözümlerinin ülke genelinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Uygulama Alanları:

Elektrik Elektronik Sanayi

 • Tüketici elektroniği
 • Telekomünikasyon
 • Sağlık ve tıp elektroniği
 • Yenilenebilir enerji
 • Akıllı şehir uygulamaları
 • Yeni nesil enerji depolama cihazları

 

Mobilite Teknolojileri:

 • Elektrikli Araçlar
 • Bağlantılı ve Otonom Araçlar
 • Batarya yönetim sistemleri (BMS)
 • V2X sistemleri

 

Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri:

 • Nesnelerin interneti
 • Özgün mikrodenetleyici
 • Akıllı endüstriyel robotlar
 • Veri merkezleri, bulut sunucuları ve depolama birimleri
 • Yüksek başarımlı bilgisayarlar
 • Yapay zekâ içeren makine ve teçhizat
 • Veri toplama araçları (RFID, sensör, tarayıcı vb.)
 • Akıllı IPM (Intelligent Power Module) tasarımı
 • Güç yarı iletkenleri için sürücü ve koruma entegreleri (gate driver)
 • Yeni nesil enerji verimli motor sürücü entegre kontrol devresi çözümleri
 • Özel amaçlı yüksek katma değerli akıllı kontrol entegreleri ve ASIC
 • Makine öğrenmesi özelliği içeren özel entegre devreler

 

Çağrı Şartları:

 • Geliştirme süreçlerinde görev alacak en az iki Proje Ortağı olması
 • Proje Ortaklarından en az birinin, geliştirilecek ürünün detay isterlerinin tanımlanması, test edilmesi, kurulum ve uyumlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesinde aktif yer alacak kullanıcı olması
 • Projenin, en fazla TRL 5’ten başlaması ve en az 2 teknoloji hazırlık seviyesi geliştirmeyi sağlaması
 • Proje kapsamında tasarlanacak Entegre Devrenin en az TRL 7 seviyesinde gerçekleştirilmiş olması
 • Proje; entegre devrelerin tasarım, prototip üretim, test ve doğrulama süreçlerinin tamamını içermelidir.
 • Proje başvurusunda Proje İş Planı sunulması gerekmektedir.
 • Projenin azami 150 nm yarı iletken teknolojilerinin kullanıldığı entegre devre tasarımına yönelik olması

 

Fikri Haklar:

 • Proje kapsamında tasarlanan entegre devreye ait tasarım kodlarının bir kısmı veya tamamı ekosistem aktörlerinin kullanımına açılmak üzere Bakanlıkla paylaşılabilir. Bakanlık, paylaşılan tasarım kodlarını belirleyeceği yöntemle ekosistemin hizmetine sunabilir.
 • Proje Ortakları arasında, ürünün detaylı teknik özelliklerinin, proje kapsamında karşılıklı sorumlulukların ve fikri mülkiyet haklarına dair hususların yer aldığı İş birliği Anlaşması taraflar arasında muvazaaya mahal vermeyecek şekilde imzalanmalıdır ve ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamı tek bir proje ortağına bırakılamaz.

 

Çağrı Bütçesi:

 • Desteklenecek proje sayısı Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde belirlenecektir.
 • Desteklenecek projeler için bütçe sınırı bulunmamaktadır.
 • Projede uygun bulunan destek kalemlerinin her biri için azami %50 oranında hibe desteği sağlanacaktır.
 • Her bir Proje için, Bakanlık tarafından sağlanan toplam destek miktarı 75 milyon TL’yi geçemez.

 

Desteklenen Alanlar:

Proje kapsamında desteklenen kalemler:

 • Makine donanım giderleri
 • Sarf malzemesi alım giderleri
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Diğer giderler (DDK tarafından desteklenmesi uygun bulunan giderler)

 

Proje hibe desteği kalemleri Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Uygulama Usul ve Esasları’nda tanımlanan hususlara ek olarak;

 • Toplamda proje bütçesinin %10’unu geçmeyen IP blokları lisans alımını,
 • Toplamda proje bütçesinin %10’unu geçmeyen teknik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alımını,
 • Toplamda proje bütçesinin %25’ini geçmeyen Prototip (fabrikasyon) üretimi,
 • Toplamda proje bütçesinin %30’unu geçmeyen EDA (*Entegre devre tasarımında çeşitli aşamalarda kullanılan dijital tasarım araçları) lisans ücretlerini kapsamaktadır.

 

Program, İşbirliğinde bulunan en az biri vergi mükellefi işletme olmak üzere 2 veya daha fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerini kapsamaktadır.

 • ARGE’de kullanılacak makine-teçhizat giderleri, bazı sarf malzeme giderleri, personel giderleri, seyahat giderleri, danışmanlık giderleri en fazla %50 hibe ile desteklenmektedir.
 • ARGE, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı gelir vergisi indirimine tabi tutulur.
 • ARGE, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden Doktoralı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yüksek lisanslı olanlar için %95; yüksek lisanslı veya matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında lisanslı olanlar için %90; diğer çalışanlar için %80 gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca bu personellerin sigorta primi işveren hissesine %50 indirim uygulanmaktadır.
 • ARGE, yenilik ve tasarım ile ilgili düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.
 • Proje süresi en fazla 48 ay olmalıdır, ek 6 ay süre verilebilmektedir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu Hibe Programı: 21 Nisan 2022 – 15 Haziran 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan elektrikli araç gelişim öngörülerine göre il-ilçe detayında belirlenmiş şarj altyapısı ihtiyacının giderilmesi için şarj istasyonlarının kurulumuna destek verilmesidir.

Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı, şarj konusunu elektrikli araç pazarının gelişimi önünde bir bariyer olmaktan çıkaracak şekilde, istasyonların tüm illerimizde yeterli sayıda kurulmasını sağlamayı amaçlamakta olup, şarj altyapısının serbest piyasa koşullarında gelişmesini teminen özel sektör tarafından kurulacak şarj üniteleri için hibe desteği sağlanarak yatırımların hızlandırılması hedeflenmektedir.

Yatırım Konuları:

Her bir Yatırım Projesi, EK-1’de belirlenmiş yatırım konularından sadece birine yönelik olmalıdır. Ek-1’de belirtilen toplam 46 tane Yatırım Konusu bulunmaktadır (Yatırım Konuları; ünitelerin kurulacağı iller ve ünite sayılarına göre çeşitlendirilmiştir). Yatırım Projelerinin bu asgari gereklilikleri sağlaması gerekmektedir. Her bir il için, asgari gereklilikler dışında kalan serbest üniteler, il içinde herhangi bir lokasyonda kurulabilir. Yatırım Konusunun geneli için ise asgari gereklilikler dışında kalan serbest üniteler, ilgili Yatırım Konusu kapsamındaki illerde serbest olarak kurulabilir.

Her bir ünite, iki elektrikli araca aynı anda hizmet verebilecek şekilde en az iki hızlı şarj soketine sahip olmalıdır. Kurulacak üniteler asgari 90 kW hızlı şarj kapasitesine sahip olmalıdır (İkiden daha fazla sokete sahip ünite tercih edilmesi durumunda soket başı asgari 45 kW şarj kapasitesi gerekmektedir.).

Yararlanma Koşulları:

Destek kapsamına alınacak üniteler, tüm elektrikli araç kullanıcılarının kısıtsız erişimine açık yerlerde kurulmalı ve 2 Nisan 2022 tarih ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümlerine göre halka açık şarj istasyonu şeklinde işletilmelidir;

 • Yerleşim yerleri içinde kurulan şarj üniteleri arasında asgari 1 km erişim mesafesi bulunmalıdır.
 • Karayolları üzerinde ise aynı yöndeki iki ünite arasındaki erişim mesafesi asgari 10 km olmalıdır.
 • Karayolları üzerinde kurulan ünitelerin karayoluna erişim mesafesi azami 200 metre olmalıdır.

 

Destek Miktarı:

Her bir şarj ünitesi için destek tutarı en fazla 250.000 TL olup en fazla % 60 oranında hibe niteliğindedir;

 • Hızlı şarj ünitesinin toplam gücü 120 kW ve üzeri ise destek oranına %20 ilave edilir.
 • Yapılacak ünite yatırımında ihtiyaç duyulacak dağıtım trafosu yatırımı için 30 bin TL’yi aşmamak üzere % 30 oranında hibe desteği sağlanır.
 • Şarj ünitelerinin asgari % 25’inin yerli malı belgesine sahip olması halinde, yerli malı belgeli şarj üniteleri için verilecek desteğin %20’si ilave edilerek hesaplanır.
 • Artırılarak sağlanacak destek miktarı, ilgili şarj ünitesinin yatırım maliyetinin % 75’ini geçemez.