TÜBİTAK – 1707: Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 

 • Çağrı Kodu: 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı  
 • Çağrı Kodu: 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 2. dönem itibariyle sürekli başvuruya açık olacak şekilde 2 adet çağrı açılmıştır: 

 • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge) – çağrı duyurusu 
 • 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge) – çağrı duyurusu 

Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. 

Çağrı kapsamında proje çıktısının Müşteri Kuruluş veya Tedarikçi Kuruluş (Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş) tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının bir veya daha fazla sayıda Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

İlgili Tanımlar: 

 • Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir. 
 • Tedarikçi Kuruluş(lar): Müşteri Kuruluş ile iş birliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi ya da şirketleridir. 
 • İş birliği Sözleşmesi: Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş/Kuruluşlar arasında imzalanan, proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan; projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda, bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmedir. 
 • Ekonomik Fizibilite Raporu: Proje önerisinin ekinde verilen ve proje çıktısının teknik fizibilitesini, pazar araştırmasını, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından beklenen etkisini, üretim, satış ve pazarlama stratejilerini, varsa ilave yatırım planını yıllara göre satış hedeflerini ve karlılık projeksiyonu gibi bilgileri içeren dokümandır. 

1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge Çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge Çağrısı kapsamında BİGG ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açılmıştır.  Müşteri Kuruluşlar ile 1512-BiGG Programı ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kuruluşlar arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayabilecektir; 

1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında ise BİGG veya Teknogirişim Sermayesi almış Tedarikçi Kuruluşlar için üst limit 200.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %10’u olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.  

Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır. 

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir. 

Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı fondan yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nedeniyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlendirilmezler. 

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: PRODİS üzerinden başvuru alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır. 

Çağrı kapanış tarihi: TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır. 

Proje Bütçe ve Süresi: Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz. 

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenir. Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir. 

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. BİGG OrtaklıSipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır. 

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir: 

 1. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,
 2. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,
 3. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği. 
 • Proje önerileri için Proje Değerlendirme kurulunun belirlediği eşik değeri 100 üzerinden 55 puan olacaktır. 

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerisinin Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması durumunda projelere 10 puan verilecektir. 

Yeni işbirliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla TEYDEB ana web sayfası üzerinden “Tamamlanmış Projeler” seçeneğini kullanarak projelerin veri alanlarına erişim sağlanabilmektedir. 

ÇAĞRIYA İLİŞKİN AYRINTILAR 

Hedef: 

 • Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 
 • Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

Destek Kapsamı: 

 • Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir.  
 • Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir. Çağrı kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir. 
 • BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi kapsamında gerçekleştirilecek projelerde – 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge Çağrısı kapsamında –  +10% TÜBİTAK desteği uygulanmaktadır. 

Proje Bütçesi: 

 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olacaktır. 
 • Proje Süresi Üst Sınırı: Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz. 

Destek Oranı 

 • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri 

Müşteri kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.  

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderlerini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur. 

 • 1707 Siparişe Dayalı BİGG Ortaklı Ar-Ge Projeleri 

Müşteri kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %50’sini Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan kısmı (%10) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.  

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderlerini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %50’sini Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur. 

Desteklenen ve Desteklenmeyen Gider Kalemleri: 

 • Desteklenen Giderler 

Tedarikçi Kuruluş:  

 • Personel giderleri 
 • Seyahat giderleri 
 • Danışmanlık giderleri 
 • Hizmet alımı giderleri 
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri 
 • Malzeme ve sarf giderleri 
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri 
 • Genel giderler desteği: BİGG veya Teknogirişim Sermayesi almış Tedarikçi Kuruluşlar için üst limit 200.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %10’udur. 

Müşteri Kuruluş: 

 • Yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetler yapan proje personelinin giderleri (Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir) 
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri
 • Desteklenmeyen Giderler 
 • Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri 
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri 
 • Müşteri Kuruluşa ait; 
 • Seyahat giderleri 
 • Danışmanlık giderleri 
 • Hizmet alımı giderleri 
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri 
 • Malzeme ve sarf giderleri 
 • Ticarileşme aşamasına ait giderler 

 Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar: 

 • Tedarikçi Kuruluş KOBİ olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük Ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı fondan yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nedeniyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlendirilmezler. 

Çağrıya Başvuru Koşulları:  

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur. Ayrıca iş birliği sözleşmesinde ticarileşmeden sorumlu kuruluş da belirtilir. TÜBİTAK projenin Ticarileşme Aşamasında ticarileşmeden sorumlu kuruluşun faaliyetlerini göz önünde bulundurur.  
 • Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde üretmekte olduğu veya daha önce ürettiği bir ürünün aynısının Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz. Müşteri kuruluş proje başvurusu sırasında bu konuda taahhütte bulunur.  
 • Başvurusu yapılan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin bulunması zorunludur. TÜBİTAK bu koşulla ilgili değerlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapar:
  • Tedarikçi Kuruluşta projede yürütülecek Ar-Ge çalışmaları ile teknik açıdan uyumlu bir lisans mezunu bulunması gereklidir.  
  • Müşteri Kuruluşta ise projede yürütülecek çalışmaların takibini, projenin yönetimini ve eş güdümünü sağlayabilmek için yeterli düzeyde uyumlu bir alanda bir lisans mezunu bulunması gereklidir.  
  • TÜBİTAK gerekli görmesi halinde proje personellerine ilişkin revizyon açabilir. Revizyon TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanır. Kuruluş tarafından gerekçeli olarak revizyonda süre uzatımı talep edilmesi durumu ayrıca değerlendirilerek kuruluşa değerlendirme sonucu iletilir.  
  • Başvuru koşullarını sağlamayan ve TÜBİTAK tarafından belirlenen süreler içerisinde başvuru sahibi tarafından revizyonları tamamlanmayan proje önerileri, teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.  
  • Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin bu maddede sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır. 
 •  

 Destek Ödeme Şekli: 

 • Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur.  
 • TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ve Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarlarını ayrı ayrı belirler.  
 • TÜBİTAK, Tedarikçi Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. (Kalan %40’lık tutar Müşteri Kuruluş tarafından, %20’lik tutar Tedarikçi Kuruluş tarafından karşılanır.) 
 • BiGG ortaklı proje çağrısında: TÜBİTAK, Tedarikçi Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %50’sini Tedarikçi Kuruluşa öder. (Kalan %40’lık tutar Müşteri Kuruluş tarafından, %10’luk tutar Tedarikçi Kuruluş tarafından karşılanır.) 
 • TÜBİTAK, Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %40’ını Müşteri Kuruluşa öder. (Kalan %60’lık tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır.)  
 • BiGG ortaklı proje çağrısında: TÜBİTAK, Müşteri Kuruluş için Kabul Edilen Harcama Tutarının %50’sini Müşteri Kuruluşa öder. (Kalan %50’lik tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır.) 
 • Müşteri Kuruluşun dönemsel harcama tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına MM raporunun TÜBİTAK’a gönderildiği tarihe kadar yatırmadığı/eksik yatırdığı durumda ilgili dönemin değerlendirmesi durdurulur ve Müşteri Kuruluştan ödeme yapılması istenir.  
 • TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar ödemenin yapılması halinde mevcut projenin değerlendirme süreçleri devam ettirilir.  
 • TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar ödemenin yapılmaması ve yapılmayacağının beyan edilmesi halinde Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi “Projenin amacına uygun yürütülmemesi” başlıklı Madde 58 uyarınca mevcut projenin yürürlükten kaldırılması söz konusu olabilecektir. 

Proje Başvurusu: 

Proje önerisi TÜBİTAK’a PRODİS üzerinden ve yalnızca çevrimiçi gönderilir ve aşağıdakileri içerir:  

 1. Proje Önerisi  
 2. Ekonomik Fizibilite Raporu (Proje önerisinin ekidir) 
 3. İşbirliği Sözleşmesi (Proje önerisinin ekidir, proje başvurusu gönderilirken imzalanması zorunlu değildir ancak kabul edilen projeler için proje sözleşmesi imzalanana kadar hem Müşteri hem de Tedarikçi kuruluş tarafından imzalanmalıdır.)